SFS 2020:197 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

SFS2020-197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:766) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

dels att 4 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 f §, av följande lydelse.

4 c §1 För beräkning och kontroll av sjukpenninggrundande inkomst, sjuk-
penning, bostadsbidrag, underhållsstöd, bostadstillägg och äldreförsörjnings-
stöd får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkringsdata-
basen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Skatteverket.

4 f § För överprövning av beslut eller av andra åtgärder får personupp-
gifter i socialförsäkringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till domstol.

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1522.

SFS

2020:197

Publicerad
den

4 april 2020