SFS 2020:199 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

SFS2020-199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 3 kap. 24 § studie-
stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
2 Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiehjälp får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes
rätt till studiehjälp vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.

3 kap.
24 §
3 Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om att studiemedel får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen också meddela föreskrifter om studerandes
rätt till studiemedel vid ledighet

1. för tillfällig vård av barn,
2. för närståendevård,
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, eller
4. vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199.

2 Senaste lydelse 2012:160.

3 Senaste lydelse 2012:160.

SFS

2020:199

Publicerad
den

4 april 2020