SFS 2020:1003 Förordning om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

SFS2020-1003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för kostnader som avser personlig

skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostna-
der som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter för att
kompensera för kostnader till följd av sjukdomen covid-19.

Med personlig skyddsutrustning avses i denna förordning utrustning som

kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd
mot smitta.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag
2 §
Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på
medel, för kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020
till och med den 30 november 2020 för personlig skyddsutrustning för per-
sonliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning
som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäk-
ringsbalken.

Bidraget lämnas till
1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 §

socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter,
eller

2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har till-

stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor per person som beviljats statlig

assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för per-
sonlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kommunal
utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen tillhanda-
håller insatsen och som kan få statsbidrag enligt förordningen (2020:193)
om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verk-
samheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjuk-
domen covid-19.

SFS

2020:1003

Publicerad
den

27 november 2020

background image

2

SFS

2020:1003

Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning

som kan ersättas på annat sätt.

4 § Statsbidrag till en sådan mottagare som avses i 2 § andra stycket 2 ska
lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1,
6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Försäkringskassan.

Ansökan och beslut
5 §
Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-
ning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt
formulär och ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 december
2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig

skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt
som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera an-

sökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick.

6 § I beslut om statsbidrag ska det anges vilket slags personlig skydds-
utrustning som bidrag lämnas för.

Redovisning
7 §
Försäkringskassan ska senast den 30 juni 2021 lämna en samlad redo-
visning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna för-
ordning. Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats
statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare.

Återbetalning och återkrav
8 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta.

Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Försäk-

ringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Försäkringskassan besluta att helt eller delvis avstå
från återkrav.

Bemyndigande
9 §
Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande
10 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

background image

3

SFS

2020:1003

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)