SFS 2020:1005 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2020-1005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i utlänningslagen (2005:716) ska
införas en ny paragraf, 9 kap. 8 f §, av följande lydelse.

9 kap.
8 f §
En utlänning är vid en kontroll enligt 1 eller 9 § skyldig att låta en
polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid
Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller
henne och ta hans eller hennes fingeravtryck för att genom en sökning i
Schengens informationssystem identifiera utlänningen om identiteten inte
kan fastställas på annat sätt.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och

de fingeravtryck som har tagits för kontrollen omedelbart förstöras.

Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55.

SFS

2020:1005

Publicerad
den

1 december 2020