SFS 2020:1006 Lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

SFS2020-1006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:344) om Schengens

informationssystem

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem ska ha följande lydelse.

10 §2 En uppgift, som behandlas i registret, får inte överföras eller göras
tillgänglig för ett tredjeland eller en internationell organisation.

En uppgift i registret får inte heller i övrigt användas i något annat syfte

än det som den registrerande staten har angett vid registreringen, om inte
staten har lämnat sitt samtycke.

Sådana uppgifter om en person, som har registrerats med stöd av 3 a §,

får endast användas i syfte att skilja personen från en person som har
registrerats med stöd av 3 § eller för att den person vars identitet har
missbrukats ska kunna styrka sin identitet.

Fotografier och fingeravtryck får användas för att fastställa någons

identitet vid en träff i registret efter en sökning med hjälp av bokstäver,
siffror, särskilda tecken eller skiljetecken.

En sökning med hjälp av fingeravtryck för att identifiera en person får

göras i samtliga fall.

Denna lag träder i kraft den 28 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55.
2 Senaste lydelse 2010:380 (jfr 2013:162).

SFS

2020:1006

Publicerad
den

1 december 2020