SFS 2020:1007 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2020-1007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att nuvarande 2 kap. 7 § ska betecknas 2 kap. 15 §,
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska sättas närmast före 2 kap.

15 §,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 2 kap. 7�14 och 16 §§, och

närmast före 2 kap. 7�9, 12�14 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som
är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig
verksamhet).

I lagen finns också bestämmelser som gäller den som avser att överlåta

aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet och om internationell
samverkan på säkerhetsskyddsområdet.

2 kap.
�verlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom
7 §
En verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskydds-
bedömning och lämplighetsprövning enligt 8 § och samråda enligt 9 §, om
verksamhetsutövaren avser att överlåta

1. hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller
2. egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige

förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Första stycket gäller inte för överlåtelser av fast egendom.
Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från första

stycket. Om det finns särskilda skäl får regeringen också besluta om sådana
undantag i enskilda fall.

1 Prop. 2020/21:13, bet. 2020/21:JuU10, rskr. 2020/21:79.

SFS

2020:1007

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1007

Särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning
8 §
Innan ett förfarande för sådan överlåtelse som avses i 7 § inleds ska
verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning
identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken
säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och
som kräver säkerhetsskydd.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och

övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är
lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen

ska dokumenteras.

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att överlåtelsen är

olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får överlåtelsen inte genomföras.

Samråd, förelägganden och förbud
9 §
Om lämplighetsprövningen enligt 8 § leder till bedömningen att
överlåtelsen inte är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verk-
samhetsutövaren samråda med den myndighet som regeringen bestämmer
(samrådsmyndigheten).

Samrådsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att

vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Skyldigheten att samråda och det som anges i andra stycket om

verksamhetsutövaren gäller även den som avser att överlåta aktier eller
andelar i säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är
publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

10 § Om överlåtaren inte samråder med samrådsmyndigheten trots att det
finns en skyldighet att göra det, får myndigheten inleda samrådet.

11 § Om ett beslut om föreläggande enligt 9 § inte följs eller om
överlåtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare
åtgärder vidtas, får samrådsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får
genomföras (förbud).

Ogiltighet och förbud i efterhand
12 §
En överlåtelse i strid med ett förbud enligt 11 § är ogiltig.

Om en överlåtelse har genomförts utan samråd enligt 9 eller 10 § och

förutsättningarna för ett förbud enligt 11 § är uppfyllda, får samrådsmyndig-
heten i efterhand besluta om ett sådant förbud. �verlåtelsen är då ogiltig.

Förelägganden vid ogiltighet
13 §
Om en överlåtelse är ogiltig enligt 12 § får samrådsmyndigheten
besluta om de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som behövs
för att förhindra skada för Sveriges säkerhet.

Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

background image

3

SFS

2020:1007

Upplysningsskyldighet
14 §
En verksamhetsutövare som avser att överlåta hela eller någon del av
den säkerhetskänsliga verksamheten ska upplysa förvärvaren om att denna
lag gäller för verksamheten. En sådan upplysning ska innehålla information
om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § gäller för den som är ansvarig för
en säkerhetskänslig verksamhet.

�verklagande
16 §
Beslut om föreläggande enligt 9 § får överklagas till Förvaltnings-
rätten i Stockholm. När ett sådant beslut överklagas är samrådsmyndigheten
motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud enligt 11 eller 12 § andra stycket och föreläggande

enligt 13 § får överklagas till regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)