SFS 2020:1007 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2020-1007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:RPZZML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BRCHWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QPIYEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:DZKKFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i s�kerhetsskyddslagen (2018:585) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om s�kerhetsskyddslagen <br/>(2018:585) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att nuvarande 2 kap. 7 � ska betecknas 2 kap. 15 �, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska s�ttas n�rmast f�re 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">15 �, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras nio nya paragrafer, 2 kap. 714 och 16 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 2 kap. 79, 1214 och 16 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 �</b> Denna lag g�ller f�r den som till n�gon del bedriver verksamhet som <br/>�r av betydelse f�r Sveriges s�kerhet eller som omfattas av ett f�r Sverige <br/>f�rpliktande internationellt �tagande om s�kerhetsskydd (<i>s�kerhetsk�nslig</i> <br/><i>verksamhet</i>). </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen finns ocks� best�mmelser som g�ller den som avser att �verl�ta </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">aktier eller andelar i s�kerhetsk�nslig verksamhet och om internationell <br/>samverkan p� s�kerhetsskyddsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>�verl�telse av s�kerhetsk�nslig verksamhet och viss egendom <br/>7 �</b> En verksamhetsut�vare ska g�ra en s�rskild s�kerhetsskydds-<br/>bed�mning och l�mplighetspr�vning enligt 8 � och samr�da enligt 9 �, om <br/>verksamhetsut�varen avser att �verl�ta </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. hela eller n�gon del av den s�kerhetsk�nsliga verksamheten, eller<br/>2. egendom som har betydelse f�r Sveriges s�kerhet eller ett f�r Sverige</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rpliktande internationellt �tagande om s�kerhetsskydd. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">F�rsta stycket g�ller inte f�r �verl�telser av fast egendom. <br/>Regeringen f�r meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">stycket. Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen ocks� besluta om s�dana <br/>undantag i enskilda fall. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2020/21:13, bet. 2020/21:JuU10, rskr. 2020/21:79. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2020:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">1 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>S�rskild s�kerhetsskyddsbed�mning och l�mplighetspr�vning <br/>8 �</b> Innan ett f�rfarande f�r s�dan �verl�telse som avses i 7 � inleds ska <br/>verksamhetsut�varen genom en s�rskild s�kerhetsskyddsbed�mning <br/>identifiera vilka s�kerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken <br/>s�kerhetsk�nslig verksamhet i �vrigt som f�rv�rvaren kan f� tillg�ng till och <br/>som kr�ver s�kerhetsskydd. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Med utg�ngspunkt i den s�rskilda s�kerhetsskyddsbed�mningen och </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">�vriga omst�ndigheter ska verksamhetsut�varen pr�va om �verl�telsen �r <br/>l�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Den s�rskilda s�kerhetsskyddsbed�mningen och l�mplighetspr�vningen </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ska dokumenteras. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om l�mplighetspr�vningen leder till bed�mningen att �verl�telsen �r </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt, f�r �verl�telsen inte genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Samr�d, f�rel�gganden och f�rbud <br/>9 �</b> Om l�mplighetspr�vningen enligt 8 � leder till bed�mningen att <br/>�verl�telsen inte �r ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt, ska verk-<br/>samhetsut�varen samr�da med den myndighet som regeringen best�mmer <br/>(samr�dsmyndigheten). </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Samr�dsmyndigheten f�r besluta att f�rel�gga verksamhetsut�varen att </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">vidta �tg�rder f�r att fullg�ra sina skyldigheter enligt denna lag och <br/>f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Skyldigheten att samr�da och det som anges i andra stycket om </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">verksamhetsut�varen g�ller �ven den som avser att �verl�ta aktier eller <br/>andelar i s�kerhetsk�nslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som �r <br/>publika enligt aktiebolagslagen (2005:551). </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>10 �</b> Om �verl�taren inte samr�der med samr�dsmyndigheten trots att det <br/>finns en skyldighet att g�ra det, f�r myndigheten inleda samr�det. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>11 �</b> Om ett beslut om f�rel�ggande enligt 9 � inte f�ljs eller om <br/>�verl�telsen �r ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt �ven om ytterligare <br/>�tg�rder vidtas, f�r samr�dsmyndigheten besluta att �verl�telsen inte f�r <br/>genomf�ras (f�rbud). </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Ogiltighet och f�rbud i efterhand <br/>12 �</b> En �verl�telse i strid med ett f�rbud enligt 11 � �r ogiltig. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en �verl�telse har genomf�rts utan samr�d enligt 9 eller 10 � och </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">f�ruts�ttningarna f�r ett f�rbud enligt 11 � �r uppfyllda, f�r samr�dsmyndig-<br/>heten i efterhand besluta om ett s�dant f�rbud. �verl�telsen �r d� ogiltig. </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>F�rel�gganden vid ogiltighet <br/>13 �</b> Om en �verl�telse �r ogiltig enligt 12 � f�r samr�dsmyndigheten <br/>besluta om de f�rel�gganden mot �verl�taren och f�rv�rvaren som beh�vs <br/>f�r att f�rhindra skada f�r Sveriges s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett s�dant beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2020:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Upplysningsskyldighet <br/>14 �</b> En verksamhetsut�vare som avser att �verl�ta hela eller n�gon del av <br/>den s�kerhetsk�nsliga verksamheten ska upplysa f�rv�rvaren om att denna <br/>lag g�ller f�r verksamheten. En s�dan upplysning ska inneh�lla information <br/>om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 � g�ller f�r den som �r ansvarig f�r <br/>en s�kerhetsk�nslig verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>�verklagande <br/>16 �</b> Beslut om f�rel�ggande enligt 9 � f�r �verklagas till F�rvaltnings-<br/>r�tten i Stockholm. N�r ett s�dant beslut �verklagas �r samr�dsmyndigheten <br/>motpart. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut om f�rbud enligt 11 eller 12 � andra stycket och f�rel�ggande </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 13 � f�r �verklagas till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft35">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i s�kerhetsskyddslagen (2018:585)

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om s�kerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att nuvarande 2 kap. 7 � ska betecknas 2 kap. 15 �,
dels att 1 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska s�ttas n�rmast f�re 2 kap.

15 �,

dels att det ska inf�ras nio nya paragrafer, 2 kap. 714 och 16 ��, och

n�rmast f�re 2 kap. 79, 1214 och 16 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
Denna lag g�ller f�r den som till n�gon del bedriver verksamhet som
�r av betydelse f�r Sveriges s�kerhet eller som omfattas av ett f�r Sverige
f�rpliktande internationellt �tagande om s�kerhetsskydd (s�kerhetsk�nslig
verksamhet).

I lagen finns ocks� best�mmelser som g�ller den som avser att �verl�ta

aktier eller andelar i s�kerhetsk�nslig verksamhet och om internationell
samverkan p� s�kerhetsskyddsomr�det.

2 kap.
�verl�telse av s�kerhetsk�nslig verksamhet och viss egendom
7 �
En verksamhetsut�vare ska g�ra en s�rskild s�kerhetsskydds-
bed�mning och l�mplighetspr�vning enligt 8 � och samr�da enligt 9 �, om
verksamhetsut�varen avser att �verl�ta

1. hela eller n�gon del av den s�kerhetsk�nsliga verksamheten, eller
2. egendom som har betydelse f�r Sveriges s�kerhet eller ett f�r Sverige

f�rpliktande internationellt �tagande om s�kerhetsskydd.

F�rsta stycket g�ller inte f�r �verl�telser av fast egendom.
Regeringen f�r meddela f�reskrifter om ytterligare undantag fr�n f�rsta

stycket. Om det finns s�rskilda sk�l f�r regeringen ocks� besluta om s�dana
undantag i enskilda fall.

1 Prop. 2020/21:13, bet. 2020/21:JuU10, rskr. 2020/21:79.

SFS

2020:1007

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1007

S�rskild s�kerhetsskyddsbed�mning och l�mplighetspr�vning
8 �
Innan ett f�rfarande f�r s�dan �verl�telse som avses i 7 � inleds ska
verksamhetsut�varen genom en s�rskild s�kerhetsskyddsbed�mning
identifiera vilka s�kerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken
s�kerhetsk�nslig verksamhet i �vrigt som f�rv�rvaren kan f� tillg�ng till och
som kr�ver s�kerhetsskydd.

Med utg�ngspunkt i den s�rskilda s�kerhetsskyddsbed�mningen och

�vriga omst�ndigheter ska verksamhetsut�varen pr�va om �verl�telsen �r
l�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt.

Den s�rskilda s�kerhetsskyddsbed�mningen och l�mplighetspr�vningen

ska dokumenteras.

Om l�mplighetspr�vningen leder till bed�mningen att �verl�telsen �r

ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt, f�r �verl�telsen inte genomf�ras.

Samr�d, f�rel�gganden och f�rbud
9 �
Om l�mplighetspr�vningen enligt 8 � leder till bed�mningen att
�verl�telsen inte �r ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt, ska verk-
samhetsut�varen samr�da med den myndighet som regeringen best�mmer
(samr�dsmyndigheten).

Samr�dsmyndigheten f�r besluta att f�rel�gga verksamhetsut�varen att

vidta �tg�rder f�r att fullg�ra sina skyldigheter enligt denna lag och
f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Skyldigheten att samr�da och det som anges i andra stycket om

verksamhetsut�varen g�ller �ven den som avser att �verl�ta aktier eller
andelar i s�kerhetsk�nslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som �r
publika enligt aktiebolagslagen (2005:551).

10 � Om �verl�taren inte samr�der med samr�dsmyndigheten trots att det
finns en skyldighet att g�ra det, f�r myndigheten inleda samr�det.

11 � Om ett beslut om f�rel�ggande enligt 9 � inte f�ljs eller om
�verl�telsen �r ol�mplig fr�n s�kerhetsskyddssynpunkt �ven om ytterligare
�tg�rder vidtas, f�r samr�dsmyndigheten besluta att �verl�telsen inte f�r
genomf�ras (f�rbud).

Ogiltighet och f�rbud i efterhand
12 �
En �verl�telse i strid med ett f�rbud enligt 11 � �r ogiltig.

Om en �verl�telse har genomf�rts utan samr�d enligt 9 eller 10 � och

f�ruts�ttningarna f�r ett f�rbud enligt 11 � �r uppfyllda, f�r samr�dsmyndig-
heten i efterhand besluta om ett s�dant f�rbud. �verl�telsen �r d� ogiltig.

F�rel�gganden vid ogiltighet
13 �
Om en �verl�telse �r ogiltig enligt 12 � f�r samr�dsmyndigheten
besluta om de f�rel�gganden mot �verl�taren och f�rv�rvaren som beh�vs
f�r att f�rhindra skada f�r Sveriges s�kerhet.

Ett s�dant beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite.

background image

3

SFS

2020:1007

Upplysningsskyldighet
14 �
En verksamhetsut�vare som avser att �verl�ta hela eller n�gon del av
den s�kerhetsk�nsliga verksamheten ska upplysa f�rv�rvaren om att denna
lag g�ller f�r verksamheten. En s�dan upplysning ska inneh�lla information
om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 � g�ller f�r den som �r ansvarig f�r
en s�kerhetsk�nslig verksamhet.

�verklagande
16 �
Beslut om f�rel�ggande enligt 9 � f�r �verklagas till F�rvaltnings-
r�tten i Stockholm. N�r ett s�dant beslut �verklagas �r samr�dsmyndigheten
motpart. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Beslut om f�rbud enligt 11 eller 12 � andra stycket och f�rel�ggande

enligt 13 � f�r �verklagas till regeringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

;