SFS 2020:1008 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

SFS2020-1008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

dels att 2 kap. 9 § och rubriken närmast före 2 kap. 9 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 9 a�c §§, av följande

lydelse.

2 kap.
�verlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom
9 §
Försvarsmakten är samrådsmyndighet enligt 2 kap. 9 § säkerhets-
skyddslagen (2018:585) för Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, de
myndigheter som hör till Försvarsdepartementet samt enskilda överlåtare
inom området för försvarsmateriel.

Säkerhetspolisen är samrådsmyndighet enligt 2 kap. 9 § säkerhetsskydds-

lagen för övriga överlåtare.

9 a § Samrådsmyndigheterna ska samverka med varandra i syfte att åstad-
komma en effektiv och enhetlig hantering av samrådsärenden.

Vid behov ska samrådsmyndigheterna även samverka med myndig-

heterna som anges i 7 kap. 1 § 3�6 och Inspektionen för strategiska
produkter.

9 b § Skyldigheten att göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och
lämplighetsprövning samt att samråda enligt 2 kap. 7 § första stycket samt
8 och 9 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller inte överlåtelser

1. som för att genomföras kräver tillstånd enligt lagen (1992:1300) om

krigsmateriel eller lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. mellan två myndigheter som anges i 7 kap. 1 § 1 eller vid samverkan

på försvarsunderrättelseområdet, eller

3. av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare som kräver

ett medgivande enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.

9 c § Samrådsmyndigheterna får inom sina respektive ansvarsområden
meddela föreskrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen
(2018:585) och av denna förordning i fråga om särskild säkerhetsskydds-
bedömning, lämplighetsprövning och samråd inför överlåtelse av säkerhets-
känslig verksamhet och viss egendom.

SFS

2020:1008

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1008

Samrådsmyndigheterna ska ge varandra och myndigheterna som anges i

7 kap. 1 § 3�6 tillfälle att yttra sig innan föreskrifter meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)