SFS 2020:1010 Förordning om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

SFS2020-1010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statlig ersättning till Apotek Produktion &

Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt

intresse

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till
Apotek Produktion & Laboratorier AB (bolaget) för uppdrag att tillhanda-
hålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Ersättning enligt denna förordning betalas i enlighet med kommissionens

beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i
uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uppdrag att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
2 §
Bolaget är helägt av staten och har till uppgift att utveckla, tillverka
och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Uppdrag till bolaget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt in-

tresse ges i bolagets ägaranvisning, där även det närmare innehållet i tjänsten
regleras.

Uppdraget ska utvärderas minst vart tionde år. Vid utvärderingen ska

behovet av fortsatt uppdrag till bolaget bedömas. Uppdraget till bolaget får
inte avse en tidsperiod som sträcker sig längre än till den tidpunkt när nästa
utvärdering senast ska göras.

Ersättning
3 §
Den ersättning som ska betalas till bolaget för uppdraget anges inför
varje kalenderår i den av riksdagen för varje år antagna budgetpropositionen
eller eventuell ändringsbudget. I förekommande fall kan ytterligare ersätt-
ning till bolaget anges i regleringsbrevet för aktuellt anslag.

Den ersättning som ska betalas ut till bolaget för uppdraget betalas ut av

Kammarkollegiet kvartalsvis med en fjärdedel av den årliga ersättningen.

4 § Ersättningen får inte överstiga det som krävs för att täcka nettokost-
naden för att fullgöra skyldigheterna i samband med uppdraget inklusive en
rimlig vinst.

SFS

2020:1010

Publicerad
de

n 1 december 2020

background image

SFS

2020:1010

2

Kostnader för investeringar kan beaktas till den del de är nödvändiga för

uppdraget.

Redovisning
5 §
Bolaget ska årligen redovisa hur statens ersättning har använts.
Bestämmelser om särredovisning av kostnader för bolagets uppdrag finns i
bolagets ägaranvisning.

Bolaget ska i den ekonomiska redovisningen göra en tydlig avgränsning

mellan de skyldigheter som följer av uppdraget och bolagets kommersiella
verksamhet genom en särredovisning. Särredovisningarna görs i bolagets
årsredovisning.

6 § Bolaget ska senast den 1 mars varje år lämna ett ekonomiskt underlag
till regeringen. Det ekonomiska underlaget ska innehålla bolagets förslag till
finansiering och förslag till statens ersättning för bolagets utförande av
uppdraget för de tre närmast följande budgetåren.

I det fall bolaget ser ett behov av en ökad ersättning för att fullgöra

uppdraget på grund av ökade kostnader för drift eller investeringar ska det
ekonomiska underlaget innehålla detaljerade uppgifter om detta. Upp-
gifterna ska avse kostnader, investeringsplan, finansieringsplan och för-
väntad nytta eller avkastning eller det som behövs för att bedöma behovet
av ökad ersättning.

Kontroll och återkrav
7 §
Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att utbetalningen av ersätt-
ning enligt denna förordning inte överstiger den summa av nettokostnaden,
en rimlig vinst och kostnader för investeringar som särredovisas i årsredo-
visningen enligt ägaranvisningen.

Om utbetalningen av ersättningen överstiger summan av nettokostnaden,

en rimlig vinst samt de kostnader för investeringar som har beaktats ska
Kammarkollegiet återkräva den överskjutande delen av ersättningen.

Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år årsredovis-

ningen avser.

8 § Om det finns särskilda skäl, får Kammarkollegiet helt eller delvis efter-
ge återkravet.

9 § Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som
bolaget är återbetalningsskyldigt för. Räntekravet får sättas ned om det finns
särskilda skäl.

Registrering
10 §
Kammarkollegiet ska tillhandahålla de uppgifter och handlingar om
utbetald ersättning, eventuella återkrav och utförd kontroll som behövs för
att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens
beslut 2012/21/EU. Uppgifterna ska bevaras i tio år från utgången av den
period då tjänsten tillhandahålls.

Rapportering
11 §
Om Kammarkollegiet fattar beslut om återkrav, ska en kopia av be-
slutet skickas till regeringen.

background image

SFS

2020:1010

3

12 § Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna uppgift till
regeringen om det belopp som har betalats ut till bolaget under föregående år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)