SFS 2020:1013 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

SFS2020-1013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
1 Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 §
första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsument-
verkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika
hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2021 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och

skolungdom

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

2 050

2 240

1 990

2 170

med lunch

under
1 år

1–2 år

3 år

4–6 år

7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år

2 180

2 440

2 170 2 440

3 060

3 520

3 970

4 000

Personliga kostnader i kronor – vuxna

Ensamstående

Sambor

3 160

5 700

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

1 020

1 130

1 420

1 610

1 860

2 100

2 270

1 Senaste lydelse 2019:630.

SFS

2020:1013

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1013

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkom-

mande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive
7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i

hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga
kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för
hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)