SFS 2020:1015 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling inom rymdområdet

SFS2020-1015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd till forskning och utveckling inom

rymdområdet

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens ändamål
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag
för att stödja forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt
och fjärranalys inom rymdområdet.

Normgivningsbemyndigande
2 §
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsfor-
men.

Uttryck i förordningen
3 §
Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-
delse som i

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 ge-

nom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december

2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Grunder för statligt stöd till företag
4 §
Stöd till företag får endast ges

1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1

och i någon av artiklarna 25, 26 och 27 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013.

5 § För att främja forskning och utveckling, inklusive industriutveck-

lingsprojekt och fjärranalys, får stöd lämnas enligt 4 § till

1. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling för

ny teknik, utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys
inom rymdområdet, rymdrelaterade kommunikationstjänster inklusive rymd-
och markbaserad infrastruktur samt rymdrelaterad kommunikation, positio-
nering, övervakning och utforskning,

SFS

2020:1015

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1015

2. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling för

ny teknik och utveckling, inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärrana-
lys, som utnyttjar data, information eller tjänster från, genom och inom
rymdsystem,

3. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling av-

seende forskningssatelliter och nyttolaster (instrument) eller plattformar till
sådana satelliter,

4. grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling rik-

tad mot Europeiska rymdorganets program,

5. stöd till byggande eller uppgradering av forskningsinfrastruktur för

rymdverksamhet, och

6. stöd till innovationskluster för utveckling som bygger på eller nyttjar

rymdteknik för lösningar eller tillför nya lösningar som kan nyttjas i rymden.

6 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i
artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ansökan om stöd
7 §
En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Rymdstyrelsen och inne-
hålla

1. uppgifter om sökanden och, om ansökan avser ett företag, uppgifter om

företagets namn, organisationsnummer, antal anställda, årsomsättning och
balansomslutning,

2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur

stor andel av kostnaderna som stöd söks för, och

5. en upplysning om allt annat stöd som sökanden eller någon annan har

sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som
ansökan avser.

8 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 ska ansökan, förutom det som anges i 7 §, också inne-
hålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget
har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande be-
skattningsåret.

Prövning av frågor om stöd
9 §
Rymdstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

10 § Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013, får stöd ges endast om stödet till det berörda företaget
tillsammans med allt annat stöd som avses i 8 § inte överskrider det tak som
följer av artikel 6.3 i den förordningen.

Innan ett stöd beviljas ska Rymdstyrelsen lämna de upplysningar till stöd-

mottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013.

11 § Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet
med stödet ska tillgodoses.

I beslutet om stöd ska Rymdstyrelsen upplysa om

background image

3

SFS

2020:1015

1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,
2. stödmottagarens skyldighet att på myndighetens begäran lämna de upp-

gifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och

3. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt

denna förordning uppfylls.

Utbetalning av stöd
12 §
Ett stöd får betalas ut med delbetalningar.

13 § En utbetalning får inte göras till ett företag som är föremål för betal-
ningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som
förklarar ett stöd beviljat av svensk stödgivare olagligt och oförenligt med
den inre marknaden.

14 § En utbetalning får inte göras om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet

getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mot-

tagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning
15 §
Slutredovisningen av åtgärden ska göras till Rymdstyrelsen tillsam-
mans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag
som styrker den stödberättigande kostnaden.

�&terbetalning och krav
16 §
Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet
helt eller delvis inte skulle ha betalats ut enligt 13 eller 14 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 eller 14 § ska
Rymdstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans
med ränta.

Om det finns särskilda skäl, får Rymdstyrelsen helt eller delvis avstå från

krav på återbetalning.

18 § Om Rymdstyrelsen har beslutat om återkrav av stöd eller ränta enligt
16 § får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan ut-
betalning av stöd enligt denna förordning. Avräkning får dock inte ske i det
fall som avses i 13 §.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
19 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

background image

4

SFS

2020:1015

�verklagande
20 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 och
14 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)