SFS 2020:1016 Förordning om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

SFS2020-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för

handledare i specialpedagogik

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:938) om statsbidrag
för handledare i specialpedagogik1

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3�5 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för hand-
ledare i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska
kompetensen i de skolformer och den utbildning som avses i 3 §.

3 §2 Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för
förskolan, förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
kommunal vuxenutbildning och till huvudmannen för utbildning som mot-
svarar grundskole- eller gymnasieskoleutbildning vid ett sådant hem som
avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(särskilt ungdomshem).

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret börjar den 1 juli.

4 §3 Statsbidrag får lämnas för handledare i specialpedagogik som inom
ramen för fortbildning i specialpedagogik handleder lärare, förskollärare
eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan och som
deltar i fortbildningen.

Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla barn och elever

möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Lärare och förskollärare och
annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan ska ges

1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa

undervisningen utifrån alla barns och elevers olika behov och förutsätt-
ningar, och

2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2019:1287
9 § 2019:1287.
2 Senaste lydelse 2019:1287.
3 Senaste lydelse 2019:1287.

SFS

2020:1016

Publicerad
den

1 december 2020

background image

SFS

2020:1016

2

5 §4 Statsbidrag får lämnas endast för sådana legitimerade lärare och för-
skollärare som huvudmannen har utsett till handledare i specialpedagogik.
Till sådan handledare ska i första hand en lärare eller förskollärare utses som
har

1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
2. minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller special-

pedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad

lärare eller förskollärare som bedöms lämplig för uppgiften.

7 §5 Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för
handledare i specialpedagogik som

1. är anställda tills vidare eller för en begränsad tid hos huvudmannen

eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter
inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad, och

2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i special-

pedagogik för lärare eller förskollärare eller annan personal som medverkar
i undervisningen i förskolan som deltar i fortbildning.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respek-

tive tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en special-
lärare eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som hand-
ledaren tjänstgör.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bi-

dragsåret som börjar den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2019:1287.
5 Senaste lydelse 2019:1287.