SFS 2020:1021 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2020-1021.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2007:572) om värdepap-
persmarknaden ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
1 Företag som avses i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden får till utgången av 2021, utan tillstånd enligt 2 kap. 1 § samma
lag, fortsätta att driva den värdepappersrörelse och tillhandahålla de sido-
tjänster som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet i förhållande till
professionella kunder i Sverige med vilka företaget den 29 mars 2019 hade
ett avtalsförhållande.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:133.

SFS

2020:1021

Publicerad
den

1 december 2020