SFS 2020:1022 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2020-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 kap. 20 och 20 a §§ högskoleförordningen
(1993:100)1 ska ha följande lydelse.

7 kap.
20 §
2 För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskole-
prov.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och

beslutar om resultat på provet. Ett provresultat är giltigt till utgången av det
kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för att det på ett smittskydds-

säkert sätt genomförs minst ett prov under det första kalenderhalvåret och
minst ett prov under det andra. Om det genomförs fler än ett prov under ett
kalenderhalvår får personer som avses i 21 § första stycket delta i endast ett
prov vardera. Universitets- och högskolerådet beslutar vilket av proven
respektive provdeltagare får delta i.

De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska bistå

Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av provet.

20 a §3 Om det behövs av smittskyddsskäl får Universitets- och hög-
skolerådet för ett eller flera provtillfällen besluta att endast följande personer
har rätt att delta i provet:

1. den som fyller 19 år det kalenderår då provet genomförs eller är äldre,

och

2. den som har börjat gymnasieskolan tidigare än det kalenderår då han

eller hon fyller 16 år och som går vårterminen i årskurs 3 den termin provet
genomförs eller har gått ut gymnasieskolan.
Om det för provtillfället eller provtillfällena behövs ytterligare begräns-
ningar av antalet deltagare för att provet ska kunna genomföras på ett smitt-
skyddssäkert sätt, får Universitets- och högskolerådet besluta att endast ett
visst högsta antal deltagare får delta i provet.

Beslut om tilldelning av platser vid provtillfället eller provtillfällena ska

fattas på objektiva grunder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.
2 Senaste lydelse 2020:768.
3 Senaste lydelse 2020:799.

SFS

2020:1022

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1022

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)