SFS 2020:1023 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2020-1023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att det i körkortsförordningen (1998:980) ska införas
en ny paragraf, 6 kap. 8 a §, och närmast före 6 kap. 8 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

6 kap.
Giltighet i Sverige av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade

kungariket
8 a §
Bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488)
gäller inte för körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:1023

Publicerad
den

1 december 2020