SFS 2020:1025 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-1025.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som
drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i

Sverige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag, ett värdepappersföre-

tag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen
(1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga
lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning

av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller
b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska före-

tagsgrupp, förutsatt att

� koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att

driva finansiell verksamhet, och

� företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från all-

mänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i
punkt 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden med en löptid på minst ett år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller

motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företags-
gruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet.

Undantagen enligt första stycket 5 för rörelse som drivs av aktiebolag eller

ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande
utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhanda-

hållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2019:757.

SFS

2020:1025

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1025

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ekonomiska föreningar

som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlånings-
verksamhet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)