SFS 2020:1028 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

SFS2020-1028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1936:81) om skuldebrev
ska ha följande lydelse.

4 §2 Utges i större antal obligationer eller andra skuldebrev som uppen-
barligen är avsedda för den allmänna rörelsen, fullgörs betalningen i gälde-
närens affärslokal, om inget annat förbehåll har träffats.

Detsamma gäller i fråga om insättningsbevis som utfärdats av bank eller

kreditmarknadsföretag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningsbevis som

utfärdats av aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2
och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026)
om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:419.

SFS

2020:1028

Publicerad
den

2 december 2020