SFS 2020:1029 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

SFS2020-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TLHWRM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CBXDNU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1936:83) ang�ende vissa utf�stelser </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om g�va </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1936:83) ang�ende vissa <br/>utf�stelser om g�va ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b>2 Har n�gon s�som g�va �t n�gon annan �verl�mnat pengar eller annan <br/>l�s egendom till bank eller kreditmarknadsf�retag utan att f�rbeh�lla sig r�tt <br/>att f�rfoga �ver pengarna eller egendomen, ska g�van anses fullbordad n�r <br/>banken eller f�retaget har tagit emot den f�r g�votagarens r�kning. G�van <br/>ska anses fullbordad �ven om givaren har beh�llit ett s�dant bevis som avses <br/>i 3 � och som utf�rdats av banken eller f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Detta ska till�mpas p� motsvarande s�tt om givaren f�r g�votagarens </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">r�kning l�tit �verf�ra medel som givaren hade innest�ende i banken eller <br/>f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningar i aktie-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">bolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-<br/>tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upp-<br/>h�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60. <br/>2 Senaste lydelse 2004:420. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:1029</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">2 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1936:83) ang�ende vissa utf�stelser

om g�va

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1936:83) ang�ende vissa
utf�stelser om g�va ska ha f�ljande lydelse.

4 �2 Har n�gon s�som g�va �t n�gon annan �verl�mnat pengar eller annan
l�s egendom till bank eller kreditmarknadsf�retag utan att f�rbeh�lla sig r�tt
att f�rfoga �ver pengarna eller egendomen, ska g�van anses fullbordad n�r
banken eller f�retaget har tagit emot den f�r g�votagarens r�kning. G�van
ska anses fullbordad �ven om givaren har beh�llit ett s�dant bevis som avses
i 3 � och som utf�rdats av banken eller f�retaget.

Detta ska till�mpas p� motsvarande s�tt om givaren f�r g�votagarens

r�kning l�tit �verf�ra medel som givaren hade innest�ende i banken eller
f�retaget.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningar i aktie-

bolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-
tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upp-
h�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:420.

SFS

2020:1029

Publicerad
den

2 december 2020

;