SFS 2020:1030 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

SFS2020-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sjömanslagen (1973:282)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 56 § sjömanslagen (1973:282) ska ha
följande lydelse.

56 §2 En sjömans lön ska på begäran av sjömannen helt eller delvis
månadsvis

1. betalas ut till en bestämd person här i landet, eller
2. för sjömannens räkning sättas in i bank eller kreditmarknadsföretag.
Om det belopp som betalas ut eller sätts in endast utgör en del av lönen

får avdrag göras i beloppet bara om

1. sjömannen lämnat sitt samtycke, eller
2. den resterande delen av lönen inte räcker till betalning av sådana belopp

som sjömannen enligt lag eller annan författning är skyldig att betala eller
till kvittning, om sådan får göras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares
kvittningsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningar i aktie-

bolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upp-
hävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:427.

SFS

2020:1030

Publicerad
den

2 december 2020