SFS 2020:1032 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS2020-1032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige
finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska för-

säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 §

lagen om värdepappersmarknaden,

6. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�7, 10 och 11 §§ lagen

(2004:46) om värdepappersfonder,

7. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

8. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2018:1219) om för-

säkringsdistribution,

9. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster,

10. för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder,

11. för företag som driver verksamhet med konsumentkrediter 2 och 8 §§

lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och

12. för företag som driver verksamhet med bostadskrediter 2 kap. 7 § och

3 kap. 6 och 7 §§ lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

12 §3 Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper
ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om
verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 §
andra stycket revisionslagen (1999:1079).

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2018:1222.
3 Senaste lydelse 2013:565.

SFS

2020:1032

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1032

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas
av

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisnings-
handlingarna i original eller bestyrkt kopia.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och

ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)