SFS 2020:1033 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilaga 1 till årsredovisningslagen
(1995:1554) ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekono-

miska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

SFS

2020:1033

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1033

Bilaga 12
Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)
TILLG�&NGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
3. Hyresrätter och liknande rättigheter
4. Goodwill
5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar
1. Byggnader och mark
2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
3. Inventarier, verktyg och installationer
4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anlägg-
ningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
1. Andelar i koncernföretag
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
5. �garintressen i övriga företag
6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
7. Andra långfristiga värdepappersinnehav
8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande
som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
9. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar
I. Varulager m.m.
1. Råvaror och förnödenheter
2. Varor under tillverkning
3. Färdiga varor och handelsvaror
4. Pågående arbete för annans räkning
5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar
1. Kundfordringar
2. Fordringar hos koncernföretag
3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
5. �vriga fordringar
6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 Senaste lydelse 2020:987.

background image

3

SFS

2020:1033

III. Kortfristiga placeringar
1. Andelar i koncernföretag
2. �vriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank
EGET KAPITAL, AVS�TTNINGAR OCH SKULDER
A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och

bundet eget kapital
Aktiebolag:
I. Aktiekapital
II. �verkursfonder
1. Bunden överkursfond
2. Fri överkursfond

III. Uppskrivningsfond
IV. Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. �vrigt

V. Balanserad vinst eller förlust
VI. �&rets resultat
Ekonomiska föreningar:
I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser
1. Medlemsinsatser
2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond
III. Andra fonder
1. Reservfond
2. Kapitalandelsfond
3. Fond för verkligt värde
4. Fond för utvecklingsutgifter
5. �vrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust
V. �&rets resultat
�vriga företag:
I. Eget kapital vid räkenskapsårets början
II. Insättningar eller uttag under året
III. Förändringar i kapitalandelsfonden
IV. Förändringar i fonden för verkligt värde
V. �&rets resultat

background image

4

SFS

2020:1033

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut
B. Obeskattade reserver
C. Avsättningar
1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2. Avsättningar för skatter
3. �vriga avsättningar

D. Skulder
1. Obligationslån
2. Skulder till kreditinstitut
3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varu-
lager m.m.)
4. Leverantörsskulder
5. Växelskulder
6. Skulder till koncernföretag
7. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
8. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
9. Skatteskulder
10. �vriga skulder
11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter