SFS 2020:1036 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
6 §
2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-
vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyl-
dig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
3. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

4. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning,

5. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

6. lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om
återanvändning.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen

avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om
uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldig-
heten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för uppgifter som
a) har lämnats före ikraftträdandet, eller
b) avser aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2

och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026)
om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2019:280.

SFS

2020:1036

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1036

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)