SFS 2020:1040 Förordning om upphävande av förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

SFS2020-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2004:330) om

inlåningsverksamhet

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:330) om inlåningsverksam-
het ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
a) ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och som inom ramen för en icke-
finansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till med-
lemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet, och

b) ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om ändring i lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

3. Den upphävda förordningen gäller till utgången av 2021 för övriga

ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var
registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett sådant
företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank-
eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller dock den upphävda
förordningen för det företaget till dess att ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1040

Publicerad
den

2 december 2020