SFS 2020:1041 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2020-1041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 16 f § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

16 f §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8�11, 14 eller
15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (1985:354)
om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, bidragsbrottslagen
(2007:612), lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott eller lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om
det begärs av Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten
lämplighetsprövar enligt

1. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
2. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
4. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
5. lagen (2010:751) om betaltjänster,
6. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
7. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
8. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
9. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
10. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
11. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
eller

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till Finansinspektionen när myndigheten har rätt
att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf.

1 Senaste lydelse 2019:811.

SFS

2020:1041

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1041

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för aktiebolag och ekonomiska

föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299)
om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)