SFS 2020:1045 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

SFS2020-1045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt
på energi2

dels att 6 a kap. 2 b § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 9 och 11 a §§, 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 1, 3, 3 b, 4 och 4 a §§,

9 kap. 2, 5 och 5 a §§ samt 11 kap. 5, 7, 9, 10, 12�12 b, 14 och 15 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 18 §, och närmast före

11 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
9 §
3 Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter,
avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt
och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt
den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som

framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör
från metan.

Med biogasol förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som

framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör
från propan eller butan.

11 a §4 I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt
energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd
enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som
utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande
bestämmelser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 c §,
10. 7 kap. 3 a och 3 b §§,

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse av 6 a kap. 2 b § 2016:505.
3 Senaste lydelse 2010:1089.
4 Senaste lydelse 2019:491.

SFS

2020:1045

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

11. 7 kap. 4 §,
12. 9 kap. 5 och 5 a §§,
13. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
14. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
15. 11 kap. 9 § första stycket 8,
16. 11 kap. 10 §,
17. 11 kap. 12 §,
18. 11 kap. 12 a §,
19. 11 kap. 12 b §.

6 a kap.


2 c §5 För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för upp-
värmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från
koldioxidskatt med 100 procent.

Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde

omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

7 kap.


1 §6 Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en

frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till

skattebefrielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de

undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt

som ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 9, 10, 11 eller 17
eller med stöd av 6 a kap. 2 a eller 2 c § får dock göras endast om den
skattskyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

3 §7 Den som är skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på bränsle som avses i
6 a kap. 2 c § och som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte
är en stödmottagare.

3 b §8 För andra bränslen än biogas, biogasol eller de som anges i 2 kap.
1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt
bränslet som motorbränsle göra avdrag för

1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på

den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör
fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på

den andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90
99 som framställts av biomassa och som utgör etanol, och


5 Senaste lydelse 2016:505.
6 Senaste lydelse 2019:491.
7 Senaste lydelse 2016:505.
8 Senaste lydelse 2017:1231.

2020:1045

background image

3

SFS

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på

den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som
anges i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

4 §9 En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och
för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den
skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

Första stycket gäller endast om
1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och
3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett anläggningsbesked enligt

3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen.

Om biogasen eller biogasolen förbrukats eller sålts som motorbränsle för

transportändamål, gäller skattebefrielse enligt denna paragraf endast om
biogasen eller biogasolen dessutom omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt
3 kap. lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen.

4 a §10 En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3 a, 3 b
eller 4 § är skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer på begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin
rapportering till Europeiska kommissionen när det gäller frågan om
huruvida det statliga stöd som genom skattebefrielsen ges för bränslet
medför överkompensation i strid med reglerna om statligt stöd i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt.

Första stycket gäller även den som medges skattebefrielse med stöd av

6 a kap. 2 c §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

9 kap.


2 §11 Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har
förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt
6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatten på bränslet.

�&terbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 9, 10, 11 eller 17 eller med stöd av

6 a kap. 2 a eller 2 c § medges endast om sökanden inte är ett företag utan
rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter om
stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som
medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per
kalenderår uppgår till minst

1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 1 § 10 eller 2 a § första stycket 2,

eller

2. 200 000 euro i övriga fall.
�&terbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § medges endast i den utsträckning

avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §.


9 Senaste lydelse 2016:505.
10 Senaste lydelse 2014:1496.
11 Senaste lydelse 2019:491.

2020:1045

background image

4

SFS

5 §12 Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i
andra�fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt
på elektrisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av
värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt
6 a kap. 1 § 1, 6, 9, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3
eller 5. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga
om återbetalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett
i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra
hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

�&terbetalning medges vid leverans för
1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,6 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten,
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på

elektrisk kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och
svavelskatten på bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell

verksamhet som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock
återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges

inte någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

5 a §13 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatt på elektrisk kraft som denne förbrukat för
framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhall.
Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses även sådan
förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar,
fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av
anläggningen.

�&terbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger

0,6 öre per kilowattimme.

11 kap.


5 §14 Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
2. är nätinnehavare,
3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller


12 Senaste lydelse 2019:491.
13 Senaste lydelse 2017:1208.
14 Senaste lydelse 2017:1223.

2020:1045

background image

5

SFS

4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta

elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk

kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt
första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap.
1 § ellagen (1997:857). Införsel av elektrisk kraft till Sverige via ett elnät på
�resundsbron medför inte att den som för in den elektriska kraften blir
skattskyldig för införseln enligt första stycket 4.

7 §15 Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när

skattepliktig elektrisk kraft

a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1,

2 eller 3, eller

b) förbrukas av den skattskyldige, och
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft

förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av

elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig
enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av

elektrisk kraft till ett järnvägsfordon om den elektriska kraften omfattas av
18 § första stycket 1.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte om skattskyldighet för

den elektriska kraften redan har inträtt, utom i fråga om elektrisk kraft som
omfattas av rätt till återbetalning enligt 13 §.

9 §16 Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra
avdrag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet

transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband
med sådan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller

i elektrolytiska processer,

3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter

som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft

på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av
nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid

tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer
av 2,

6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den

skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående
punkter,

7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige,
8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än
a) i industriell verksamhet,
b) i en datorhall,


15 Senaste lydelse 2018:1887.
16 Senaste lydelse 2017:1223.

2020:1045

background image

6

SFS

c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,
e) som landström, eller
f) i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller

uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den

skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per
förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8
medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag
enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte
följer av föregående punkter.

10 §17 Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra
avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en

anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än
50 kilowatt, och

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.
Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs

från

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad

generatoreffekt,

2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt

installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas
samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket
först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid
bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den skattesats

som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,6 öre per förbrukad
kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast medges
i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

12 §18 Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten
om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. �&terbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

12 a §19 Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten
om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

�&terbetalning får endast göras om sökanden omfattas av kategorin små

och medelstora företag enligt bilaga 1 i kommissionens förordning (EU) nr
1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring


17 Senaste lydelse 2018:1887.
18 Senaste lydelse 2017:1208.
19 Senaste lydelse 2017:1208.

2020:1045

background image

7

SFS

av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. �&terbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

12 b §20 Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten
om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne
förbrukat som landström.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme.

14 §21 Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar
beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den
elektriska kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning
rätt till återbetalning inte följer av föregående bestämmelser. �&terbetalning
får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per
kalenderår.

15 §22 Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar
beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den
elektriska kraft som denne förbrukat i en datorhall.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,6 öre per kilowattimme. �&terbetalning får dock endast
göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Förbrukare vid spårbunden trafik

18 § Vid tillämpningen av 6 § första stycket 1, 7 §, 9 § första stycket 1,
13 a § första stycket 1 och 16 § ska elektrisk kraft som förbrukats

1. i järnvägsfordon i ett järnvägsnät inom ramen för sådana tjänster som

avses i 6 kap. 23 eller 23 c § järnvägslagen (2004:519) anses förbrukad av
den tjänsteleverantör som tillhandahållit den elektriska kraften,

2. i ett järnvägsnät, för annat ändamål än som avses i 1, anses förbrukad

av den infrastrukturförvaltare som med säkerhetstillstånd enligt
järnvägslagen förvaltade järnvägsnätet vid förbrukningstillfället,

3. i en spåranläggning eller ett spårfordon inom spåranläggningen anses

förbrukad av den spårinnehavare som med tillstånd enligt lagen (1990:1157)
om säkerhet vid tunnelbana och spårväg drev spåranläggningen vid
förbrukningstillfället.

Järnvägsnät, infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantör har i första

stycket samma betydelse som i järnvägslagen. Spåranläggning och
spårinnehavare har i första stycket samma betydelse som i lagen om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg.

Första stycket gäller endast om den som anses vara förbrukare är

skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3.


20 Senaste lydelse 2017:1208.
21 Senaste lydelse 2017:1208.
22 Senaste lydelse 2017:1208.

2020:1045

background image

8

SFS

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

2020:1045