SFS 2020:1047 Förordning om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

SFS2020-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:TKTFWM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TKTFWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HISHQK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:880) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>spr�ng�mnesprekursorer </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2014:880) om <br/>spr�ng�mnesprekursorer </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 1, 3, 7, 8, 911 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 7 a, 8 a, 8 b och </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11 a ��, och n�rmast f�re 6 a, 6 b och 7 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 �</b> I denna f�rordning finns best�mmelser som kompletterar <br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni <br/>2019 om saluf�ring och anv�ndning av spr�ng�mnesprekursorer, om <br/>�ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006 och om upph�vande av f�rordning <br/>(EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen (EU:s f�rordning om <br/>spr�ng�mnesprekursorer), </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft10">(2014:799) </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft10">om </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b>1 En ans�kan om tillst�nd ska g�ras skriftligen hos Myndigheten f�r <br/>samh�llsskydd och beredskap. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Tillst�ndens utformning <br/>6 a �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska vid <br/>tillst�ndsgivningen anv�nda sig av den mall f�r tillst�nd som finns i bilaga <br/>III till EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Information om tillst�nd <br/>6 b �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska informera den <br/>eller de kommuner som ber�rs av att tillst�nd har meddelats en enskild eller <br/>�terkallats fr�n en enskild. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>7 �</b>2 Polismyndigheten �r nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s <br/>f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Tillsynsmyndighet <br/>7 a �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r <br/>tillsynen </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft10">6 � </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft10">andra </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:432px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft10">(2014:799) </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft10">om </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. <br/>2 Senaste lydelse 2014:881. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:1047</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">2 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:1047</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 �</b> Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Myndigheten f�r samh�llsskydd <br/>och beredskap och en kommun ska ha r�tt att beg�ra ut information enligt <br/>artikel 8.4 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 a �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r <br/>medvetandeh�jande �tg�rder och erfarenhetsutbyte mellan ber�rda parter <br/>enligt artikel 10.2 och 10.3 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som Myndigheten f�r </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">samh�llsskydd och beredskap beh�ver vid genomf�randet av dessa <br/>uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 b �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r att <br/>l�mna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt <br/>artiklarna 1921 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Polismyndigheten ska f�rse Myndigheten f�r samh�llsskydd och </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">beredskap med n�dv�ndiga uppgifter p� det s�tt som den myndigheten <br/>best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b>3 Myndigheten </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft22">samh�llsskydd </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft22">och </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft22">beredskap </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft22">och </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">Polismyndigheten �r beh�riga myndigheter f�r spridning av kommissionens <br/>riktlinjer enligt artikel 12.2 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>10 �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela <br/>f�reskrifter om ans�kningsavgiftens och tillsynsavgiftens storlek enligt <br/>lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer n�r det g�ller den egna <br/>verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>11 �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela n�rmare <br/>f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. ans�kans utformning,<br/>2. hantering av tillst�nd,<br/>3. hur information till distributionskedjan ska utformas, och<br/>4. kontroll vid f�rs�ljning.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>11 a �</b> Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela <br/>f�reskrifter om tillsyn n�r det g�ller den egna verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>12 �</b> En kommun f�r meddela f�reskrifter om tillsyn enligt 6 � f�rsta <br/>stycket lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Maria Lindeberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3 Senaste lydelse 2014:881. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:880) om

spr�ng�mnesprekursorer

Utf�rdad den 26 november 2020

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2014:880) om
spr�ng�mnesprekursorer

dels att 1, 3, 7, 8, 911 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 7 a, 8 a, 8 b och

11 a ��, och n�rmast f�re 6 a, 6 b och 7 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 � I denna f�rordning finns best�mmelser som kompletterar
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni
2019 om saluf�ring och anv�ndning av spr�ng�mnesprekursorer, om
�ndring av f�rordning (EG) nr 1907/2006 och om upph�vande av f�rordning
(EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen (EU:s f�rordning om
spr�ng�mnesprekursorer),

och

lagen

(2014:799)

om

spr�ng�mnesprekursorer.

3 �1 En ans�kan om tillst�nd ska g�ras skriftligen hos Myndigheten f�r
samh�llsskydd och beredskap.

Tillst�ndens utformning
6 a �
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska vid
tillst�ndsgivningen anv�nda sig av den mall f�r tillst�nd som finns i bilaga
III till EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

Information om tillst�nd
6 b �
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska informera den
eller de kommuner som ber�rs av att tillst�nd har meddelats en enskild eller
�terkallats fr�n en enskild.

7 �2 Polismyndigheten �r nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s
f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

Tillsynsmyndighet
7 a �
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r
tillsynen

enligt

6 �

andra

stycket

lagen

(2014:799)

om

spr�ng�mnesprekursorer.

1 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.
2 Senaste lydelse 2014:881.

SFS

2020:1047

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1047

2

8 � Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Myndigheten f�r samh�llsskydd
och beredskap och en kommun ska ha r�tt att beg�ra ut information enligt
artikel 8.4 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

8 a � Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r
medvetandeh�jande �tg�rder och erfarenhetsutbyte mellan ber�rda parter
enligt artikel 10.2 och 10.3 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som Myndigheten f�r

samh�llsskydd och beredskap beh�ver vid genomf�randet av dessa
uppgifter.

8 b � Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ansvara f�r att
l�mna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt
artiklarna 1921 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

Polismyndigheten ska f�rse Myndigheten f�r samh�llsskydd och

beredskap med n�dv�ndiga uppgifter p� det s�tt som den myndigheten
best�mmer.

9 �3 Myndigheten

f�r

samh�llsskydd

och

beredskap

och

Polismyndigheten �r beh�riga myndigheter f�r spridning av kommissionens
riktlinjer enligt artikel 12.2 i EU:s f�rordning om spr�ng�mnesprekursorer.

10 � Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela
f�reskrifter om ans�kningsavgiftens och tillsynsavgiftens storlek enligt
lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer n�r det g�ller den egna
verksamheten.

11 � Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela n�rmare
f�reskrifter om

1. ans�kans utformning,
2. hantering av tillst�nd,
3. hur information till distributionskedjan ska utformas, och
4. kontroll vid f�rs�ljning.

11 a � Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap f�r meddela
f�reskrifter om tillsyn n�r det g�ller den egna verksamheten.

12 � En kommun f�r meddela f�reskrifter om tillsyn enligt 6 � f�rsta
stycket lagen (2014:799) om spr�ng�mnesprekursorer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:881.

;