SFS 2020:1047 Förordning om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

SFS2020-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:880) om

sprängämnesprekursorer

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:880) om
sprängämnesprekursorer

dels att 1, 3, 7, 8, 9�11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 7 a, 8 a, 8 b och

11 a §§, och närmast före 6 a, 6 b och 7 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni
2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om
ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning
(EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om
sprängämnesprekursorer),

och

lagen

(2014:799)

om

sprängämnesprekursorer.

3 §1 En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

Tillståndens utformning
6 a §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid
tillståndsgivningen använda sig av den mall för tillstånd som finns i bilaga
III till EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Information om tillstånd
6 b §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera den
eller de kommuner som berörs av att tillstånd har meddelats en enskild eller
återkallats från en enskild.

7 §2 Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s
förordning om sprängämnesprekursorer.

Tillsynsmyndighet
7 a §
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för
tillsynen

enligt

6 §

andra

stycket

lagen

(2014:799)

om

sprängämnesprekursorer.

1 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
2 Senaste lydelse 2014:881.

SFS

2020:1047

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1047

2

8 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och en kommun ska ha rätt att begära ut information enligt
artikel 8.4 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

8 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för
medvetandehöjande åtgärder och erfarenhetsutbyte mellan berörda parter
enligt artikel 10.2 och 10.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap behöver vid genomförandet av dessa
uppgifter.

8 b § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för att
lämna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt
artiklarna 19�21 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska förse Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap med nödvändiga uppgifter på det sätt som den myndigheten
bestämmer.

9 §3 Myndigheten

för

samhällsskydd

och

beredskap

och

Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens
riktlinjer enligt artikel 12.2 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

10 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om ansökningsavgiftens och tillsynsavgiftens storlek enligt
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer när det gäller den egna
verksamheten.

11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare
föreskrifter om

1. ansökans utformning,
2. hantering av tillstånd,
3. hur information till distributionskedjan ska utformas, och
4. kontroll vid försäljning.

11 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om tillsyn när det gäller den egna verksamheten.

12 § En kommun får meddela föreskrifter om tillsyn enligt 6 § första
stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:881.