SFS 2020:1048 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2020-1048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 5 a §§ och bilagan till förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska
ha följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för
prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

finansmarknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),

1 Senaste lydelse 2019:816.

SFS

2020:1048

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisa-
tion, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer
av datarapporteringstjänster,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2020:1048

background image

3

SFS

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organi-
satoriska krav för handelsplatser,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

� lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den

12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om
inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad
värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG,
2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den

27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng
kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikations-
standarder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den

14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

� lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospekt-

förordning,

� lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och
� kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars

2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU
vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvanti-
tativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har
väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil.

4 §2 Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med
följande belopp:

Avgiftsklasser

Avgift kronor

A

600

B

1 200

C

2 100

D

3 600

E

6 000

F

9 000

G

14 400

H

20 400

2 Senaste lydelse 2019:466.

2020:1048

background image

4

SFS

I

26 400

J

32 400

K

42 000

L

60 000

M

84 000

N

108 000

O

138 000

P

186 000

Q

324 000

R

420 000

S

552 000

T

780 000

U

1 200 000

V

1 680 000

X

2 160 000

Y

2 640 000

Z

3 120 000

�&

3 600 000

�

4 200 000

�

4 800 000

AA

5 400 000

AB

6 000 000

AC

6 600 000

AD

7 200 000

AE

8 400 000

AF

9 600 000

AG

10 800 000


5 a §3 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

� bank,
� betalningsinstitut,
� börs,
� clearingorganisation,
� finansiellt institut,
� fondbolag,
� företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet,

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

3 Senaste lydelse 2019:816.

2020:1048

background image

5

SFS

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter,

� företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

� försäkringsföretag,
� försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution,

� förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� institut för elektroniska pengar,
� juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

� kreditmarknadsföretag,
� pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

� registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� tjänstepensionsföretag,
� understödsförening, eller
� värdepappersbolag.
I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av an-

mälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan

om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043).

I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av

anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ-
företrädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första�sjunde styckena gäller 4 §, avgifts-

klass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verk-
samhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället
avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar

som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2020:1048

background image

6

SFS

Bilaga4


För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5)

D

Den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en
annan stat (1 a kap. 14 §)

J


Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valuta-
växling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkes-
mässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en
eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket 2, 3 och 5�12 lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse (2 §)

J

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt annan
finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som
består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §)

K

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valuta-
växling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkes-
mässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en
eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra
stycket 2, 3 och 5�12 lagen om bank- och finansieringsrörelse
(2 §)

K

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt annan
finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som
består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §)

L

Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv
av aktier i institutet (3 § tredje stycket)

E

4 Senaste lydelse 2020:610. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslagen ⬝Anmälan om uppdragsavtal

(6 kap. 7 § första stycket)⬝ enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ⬝Anmälan

om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)⬝ enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ⬝Anmälan om

uppdragsavtal (3 kap. 29 §)⬝ enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, ⬝Anmälan om

uppdragsavtal (14 §)⬝ enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och

⬝Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)⬝ enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter tas bort ur bilagan.

2020:1048

background image

7

SFS

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse


Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan
för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansierings-
villkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)

Q�V

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)

I


Den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet


Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om direkt
eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje stycket)

E

Registrering av företag som driver inlåningsverksamhet (7 §)

K

Lagen (2004:575) om europabolag


Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-
plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag
(11 kap. 13 §)

M

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 §
första stycket)

R�AE

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

M

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en
börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som
styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket)

G

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R�AE

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad
marknad (12 kap. 9 §)

M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 §
andra stycket)

N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 §
femte stycket)

J

2020:1048

background image

8

SFS

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap.
13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 §
tredje stycket)

G

Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat
(15 a kap. 6 §)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

R�AG

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §)

R�AG

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge
kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöver-
skridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige
(3 kap. 28 §)

O

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter


Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §)

F

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2020:1048

background image

9

SFS

Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att

driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §)

L

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella

instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders

resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU

och förordning (EU) nr 596/2014


Ansökan om förhandserkännande av administratör
i ett tredjeland (artikel 32.5)

T

Ansökan om godkännande av referensvärden från ett
tredjeland (artikel 33.1)

N�V

Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)

S��

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och
solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för

dotterföretag (16 kap. 31 §)

G

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den

4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn

avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa

personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett

instituts riskprofil


Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte
har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4)

D

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av
undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig
inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5)

G

2020:1048