SFS 2020:1049 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2020-1049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 3, 6, 7, 13 och 15 §§ och rubriken närmast före
13 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 38 § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse

m.m.,

� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk-

samhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-

marknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra och tredje styckena lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

1 Senaste lydelse 2019:818.

SFS

2020:1049

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1049

2

� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads-

krediter,

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning,

� 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

� 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om faktablad för Priip-produkter,

� 8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:2024) med kompletterande bestäm-

melser till EU:s förordning om referensvärden,

� 1 kap. 3 § lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till

EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering
och om återanvändning,

� 10 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� 1 kap. 5 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till

EU:s prospektförordning, och

� 14 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

6 §2 Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de

1. har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och är värdepappersbolag,

3. har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan, eller

4. enbart har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt

lagen om värdepappersmarknaden.

Avgift beräknad enligt 5 § ska också betalas av utländska kreditinstitut

som hör hemma inom EES och som driver verksamhet genom filial i
Sverige, om filialen är en betydande filial enligt 1 kap. 5 § lagen om bank-
och finansieringsrörelse. I stället för hela balansomslutningen ska 35 procent
av filialens balansomslutning vid utgången av det närmast föregående
räkenskapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

För sådana företag som avses i första stycket 2 som har tillstånd för drift

av MTF-plattformar enligt 2 kap. 1 § 8 lagen om värdepappersmarknaden är
den lägsta avgiften 750 000 kr.

Svenska skeppshypotekskassan och företag som enbart tillhandahåller

datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden ska betala
den lägsta avgiften.

7 §3 Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understöds-

föreningar,

2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
3. verksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

2 Senaste lydelse 2018:2051.

3 Senaste lydelse 2019:818.

background image

SFS

2020:1049

3

Den lägsta avgiften är 10 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut,
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag, och
3. försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § första stycket

försäkringsrörelselagen.

Den lägsta avgiften är 5 000 kr för försäkringsföreningar som anses vara

mindre föreningar enligt 1 kap. 19 d § andra stycket försäkringsrörelselagen.

Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 §

andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar, ska inte betala
någon avgift.

Pensionsstiftelser
13 §
4 Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. som tryggar utfästelser om pension till färre än 16 personer
för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen ska betala en avgift på 2 000 kr,
om inte annat följer av tredje stycket.

Pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 5 000 kr, om inte annat följer
av tredje stycket.

Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 20 000 kr.

15 §5 Företag som är registrerade enligt den upphävda lagen (2004:299)
om inlåningsverksamhet ska betala en avgift på 25 000 kr.

Denna förordning ska träda i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2019:818.

5 Senaste lydelse 2014:1394.