SFS 2020:1050 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

SFS2020-1050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska in-
föras en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

19 a § En polisman får i samband med ett förhör som hålls i Polismyndig-
hetens eller Säkerhetspolisens lokaler kroppsvisitera förhörspersonen, om
det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga
föremål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

SFS

2020:1050

Publicerad
den

2 december 2020