SFS 2020:1051 Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

SFS2020-1051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade

skyddsidentiteter

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2006:939) om kvalifice-
rade skyddsidentiteter ska ha följande lydelse.

2 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avse

1. en polisman eller en annan anställd vid Polismyndigheten eller Säker-

hetspolisen med uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som
gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brotts-
lighet, eller

2. en anställd vid Försvarsmakten med uppgift att, i verksamhet enligt

lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhäm-
tande av underrättelser som sker med särskilda metoder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

SFS

2020:1051

Publicerad
den

2 december 2020