SFS 2020:1059 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS2020-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift ska ha följande lydelse.

6 §2 Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften
finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgifts-
beräkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av
löneavgift finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter
för enmansföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2007:285.

SFS

2020:1059

Publicerad
den

2 december 2020