SFS 2020:1060 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2020-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av
systemen för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från
socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall
vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av
arbetsgivaravgifter finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa
avgifter för enmansföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2007:284.

SFS

2020:1060

Publicerad
den

2 december 2020