SFS 2020:1061 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2020-1061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha följande
lydelse.

2 §3 Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivar-
avgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast
driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av
en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som
motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid
tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast
ålderspensionsavgift ska betalas enligt

– 2 kap. 27 eller 28 § socialavgiftslagen (2000:980), eller
– 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för

enmansföretag.

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett

särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från
ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock
inte den som enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala
ålderspensionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari

2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
3 Senaste lydelse 2019:480.

SFS

2020:1061

Publicerad
den

2 december 2020