SFS 2020:1063 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

SFS2020-1063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 13 § vägtrafikskattelagen
(2006:227) ska ha följande lydelse.

2 kap.
13 §
Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller
en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid då fordonet är skattepliktigt.
Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad, tas dock skatt
ut för hela månaden, om inte något annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor

för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken
skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör
av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt
och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet har gått
över till en ny ägare under avställningstiden, tas skatt ut för dag under den
månad då avställningen började eller upphörde. För personbilar klass II
gäller, om fordonet ställs av under den tid då koldioxidbeloppet bestäms
enligt 9 a §, att avställningstiden ska ha omfattat minst 4 dagar i stället för
minst 15 dagar.

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för en dag

1/360 av skatten för ett helt år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid bestämmande av fordons-

skatt för fordon som har ställts av före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

SFS

2020:1063

Publicerad
den

2 december 2020