SFS 2020:1064 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-1064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) att det ska införas två nya paragrafer, 28 kap. 8 a och
8 b §§, och närmast efter 28 kap. 8 § och närmast före 28 kap. 8 a och 8 b §§
nya rubriker av följande lydelse.

28 kap.
Statliga tjänstepensionsförmåner
�renden om statliga tjänstepensionsförmåner
8 a § Sekretess gäller hos Statens tjänstepensionsverk och domstol i
ärende om statliga tjänstepensionsförmåner

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs,

2. för uppgift om hur tjänstepensionsmedel har placerats för en enskilds

räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
lider men, och

3. för uppgift om vad en pensionssparare har bestämt om skydd av tjänste-

pensionsmedel till förmån för efterlevande.

Sekretessen enligt första stycket 3 gäller inte sedan pensionsspararen har

avlidit.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse
8 b § Sekretessen enligt 8 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en för-
säkringsgivare som tjänstepensionsmedel placeras hos för en enskilds
räkning, om uppgiften behövs där för pensionsförsäkringens utformning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:15, bet. 2020/21:KU8, rskr. 2020/21:53.

SFS

2020:1064

Publicerad
den

2 december 2020