SFS 2020:1065 Förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

SFS2020-1065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1986:172) om

luftfartygsregistret m.m.

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1986:172) om luftfartygs-
registret m.m.

dels att 1, 5 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 12 § ska lyda ”Registreringen i luftfartygs-

registret”,

dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Avregistrering i luftfartygs-

registret m.m.”,

dels att rubriken närmast före 35 § ska lyda ”Särskilda bestämmelser för

luftfartygsregistret”,

dels att det ska införas tio nya paragrafer, 1 a §, 1 b §, 11 a‒11 c §§,

14 a §, 20 a §, 26 a §, 37 a §, 37 b §, och närmast före 11 a §, 14 a §, 20 a §,
26 a § och 37 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller i anslutning till luftfartslagen (2010:500)
föreskrifter om registrering i luftfartygsregistret samt om anteckningar i
bihanget till detta.

Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar bestämmel-

serna om operatörsregister i artikel 14 i kommissionens genomförande-
förordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden
för drift av obemannade luftfartyg (genomförandeförordningen).

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning och genom-
förandeförordningen.

1 a § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1 b § Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till förordningen.

1 Senaste lydelse 2010:775.

SFS

2020:1065

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1065

5 §2 Luftfartygsregistret ska för varje registrerat luftfartyg innehålla
uppgifter om följande.

1. Beträffande luftfartyget
a) nationalitets- och registreringsbeteckning,
b) tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och

typbeteckning,

c) klass,
d) omfattningen av gällande luftvärdighetsbevis och miljövärdighets-

bevis,

e) om luftfartyget har avregistrerats, anledningen till detta,
f) om luftfartyget tidigare har varit registrerat i en annan stat, denna

registrering,

g) förekomsten av oåterkalleliga fullmakter för avregistrering och export

enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

2. Ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av förvärvet. För

certifierade obemannade luftfartyg ska även uppgift om ägarens e-post-
adress och telefonnummer föras in. För övriga luftfartyg får uppgift om
ägarens e-postadress och telefonnummer föras in.

3. Dagen för
a) registrering,
b) anteckning om att luftfartyget har bytt ägare,
c) avregistrering,
d) anteckning enligt 7, 8 eller 9 §.
4. Förekomsten av inteckningar.

Operatörsregistrets innehåll och ändamålen med behandling av

uppgifter i registret
11 a § Utöver de uppgifter som anges i artikel 14.2 i genomförande-
förordningen ska operatörsregistret innehålla uppgift om det unika digitala
registreringsnummer som ska utfärdas enligt artikel 14.6 i den förordningen.
För fysiska personer ska operatörsregistret även innehålla person- eller
samordningsnummer.

11 b § Personuppgifter får behandlas i operatörsregistret om det är
nödvändigt för att hantera frågor om

1. tillståndsprövning och tillsyn av efterlevnaden av reglerna i

genomförandeförordningen och om utövande av marknadskontroll enligt
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019
om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av
obemannade luftfartygssystem, eller

2. avgifter.
Personuppgifter får även behandlas i operatörsregistret om det är nöd-

vändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om operatörer som behövs i
en verksamhet som stat, kommun eller leverantör av flygtrafikledningstjänst
ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller

1. statlig eller kommunal räddningstjänst, eller
2. säkerhets-, flygsäkerhets- eller miljöändamål.
Personuppgifter får även behandlas i operatörsregistret när det är nöd-

vändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om operatörer som behövs i

1. Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Kustbevakningens eller Tull-

verkets verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet eller utreda eller lagföra brott,

2 Senaste lydelse 2015:877.

background image

3

SFS

2020:1065

2. Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet för att upprätt-

hålla allmän ordning och säkerhet, eller

3. Försvarsmaktens arbete med att försvara Sverige och främja samhällets

säkerhet.

11 c § Personuppgifter som behandlas enligt 11 b § får även behandlas när
det är nödvändigt för att fullgöra en förpliktelse som följer av ett inter-
nationellt åtagande.

Personuppgifter som behandlas enligt 11 b § får även behandlas när det

är nödvändigt för att tillhandahålla information till

1. riksdagen eller regeringen,
2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd

av lag eller förordning, eller

3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisa-

tion, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell
konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med
en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Registreringen i operatörsregistret
14 a §
En ansökan om registrering i operatörsregistret ska, i de fall
operatören är en fysisk person, innehålla uppgifter om hans eller hennes
fullständiga namn och person- eller samordningsnummer. I de fall opera-
tören är en juridisk person ska ansökan innehålla

1. uppgifter om dennes namn och organisationsnummer, och
2. en bekräftelse på att de anställda som direkt medverkar i driften av det

obemannade luftfartyget har kompetens att utföra sina uppgifter och att
luftfartyget kommer att skötas enbart av fjärrpiloter som har den
kompetensnivå som krävs.

En ansökan enligt första stycket ska alltid innehålla uppgifter om
1. operatörens adress, e-postadress och telefonnummer, och
2. försäkringsavtalsnummer för det obemannade luftfartyget om det krävs

enligt unionsregler eller nationella regler.

Ändring av uppgifter i operatörsregistret
20 a §
Operatören ska omedelbart lämna information till Transport-
styrelsen om ändrad e-postadress eller ändrat telefonnummer och, i de fall
operatören är en juridisk person, även information om namnbyte, överlåtelse
och avveckling.

Avregistrering i operatörsregistret m.m.
26 a §
Transportstyrelsen ska besluta om avregistrering i operatörs-
registret när

1. en operatör har ansökt om avregistrering för att denne inte längre

använder eller avser att använda ett eller flera obemannade luftfartyg,

2. en operatör som är en fysisk person har avlidit, eller
3. en operatör som är en juridisk person har försatts i konkurs eller

likvidation.

Transportstyrelsen får avregistrera en operatör om myndigheten får

kännedom om att denne är registrerad i en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen. Innan ett sådant beslut om avregistrering fattas ska
operatören ges tillfälle att yttra sig.

background image

4

SFS

2020:1065

Särskilda bestämmelser för operatörsregistret
37 a §
Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som rör
honom eller henne.

37 b § Uppgifter i operatörsregistret får lämnas ut till statliga myndigheter
och kommuner på medium för automatiserad behandling för de ändamål
som anges i 11 b § andra och tredje stycket.

39 § Till böter döms den som i fråga om luftfartygsregistret

1. lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan eller anmälan om

registrering enligt denna förordning,

2. inte fullgör en anmälningsskyldighet enligt denna förordning, eller
3. inte rättar sig efter ett föreläggande som har meddelats enligt 24, 26

eller 36 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)