SFS 2020:1067 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS2020-1067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om Skatte-
verkets brottsbekämpande verksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1�4 och 10 §§ och 15 kap. 10�13 §§ brottsbalken,

om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

5. 9 kap. 1�3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt

� lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
� lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
� lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av

grön teknik,

6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
8. folkbokföringslagen (1991:481),
9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.
3 Senaste lydelse 2020:549.

SFS

2020:1067

Publicerad
den

2 december 2020