SFS 2020:1070 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-1070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 14 §, 31 kap. 33 § och
56 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

11 kap.
14 §
2 Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var
godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1
inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon
annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i

67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.
Skatteavdraget ska som mest reduceras med 75 000 kronor per beskatt-

ningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 a
och 13 b §§ inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras
med 50 000 kronor per beskattningsår.

31 kap.
33 §
3 Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva, mikropro-
duktion av förnybar el eller installation av grön teknik enligt 67 kap. 11�
45 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för
skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt

67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som
avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hus-
hållsarbete lämnas.

56 kap.
9 §
4 Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket beräkna
om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt (slut-
skatteberäkning).

Från den slutliga skatten ska avdrag göras för
1. debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
2. avdragen A-skatt,

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2019:452.
3 Senaste lydelse 2019:455.
4 Senaste lydelse 2015:918.

SFS

2020:1070

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1070

2

3. A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 59 kap. 3 § andra

stycket,

4. skatt som har förts över från en stat som Sverige har träffat överens-

kommelse med om att ta ut och föra över skatt,

5. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands

bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bo-
satta artister m.fl. som har betalats för den tid under beskattningsåret då den
som beslutet gäller har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

6. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som

har betalats, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, och

7. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl. som har betalats, om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a §
tredje stycket den lagen.

Till den slutliga skatten ska följande belopp läggas:
1. skatt som har betalats tillbaka enligt 64 kap. 5 § första stycket,
2. skatt som har förts över till en annan stat enligt 64 kap. 7 och 8 §§,
3. preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet

vid skattereduktion för hushållsarbete,

4.

preliminär skattereduktion enligt 16 § lagen (2020:1066) om

förfarandet

vid skattereduktion för installation av grön teknik,

5.

skattetillägg som har beslutats med anledning av beslut om slutlig skatt,

och

6.

förseningsavgift som har beslutats för att en inkomstdeklaration inte

har kommit in i rätt tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hus-

hållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2020.

3. Lagen tillämpas första gången i fråga om skattereduktion för installation

av grön teknik på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)