SFS 2020:1072 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1072.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 20 a kap. 3 §, 24 kap. 1 § och bilaga 39 a ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 24 kap. 15 a och 15 b §§ och,

närmast före 24 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

20 a kap.
3 §
3 Som anskaffningsvärde för lagertillgångar, pågående arbeten, kund-
fordringar och liknande tillgångar ska anses det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet vid beskattningsinträdet. De lagertillgångar som
finns kvar vid beskattningsinträdet ska anses ha anskaffats eller tillverkats
senast. Med anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde avses detsamma
som i 17 kap. 2 §.

Vid beskattningsinträde som avses i 1 § första stycket 6 ska dock som

anskaffningsvärde för lagertillgångar som avses i 4 kap. 14 a och 14 c §§
årsredovisningslagen (1995:1554) anses det verkliga värdet. För tillgångar
som avses i 4 kap. 14 b § första stycket 1�3 och 5 årsredovisningslagen ska
som anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna har tagits upp till
vid beskattningen om beskattning har skett för en period som avslutats i
samband med beskattningsinträdet. Om beskattning inte har skett för en
sådan period ska som anskaffningsvärde anses det värde som tillgångarna
skulle ha tagits upp till vid beskattningen om beskattning hade skett. Vid
tillämpning av detta stycke ska finansiella instrument som enligt 17 kap.
20 § andra stycket ingår i lagret behandlas som lagertillgångar.

Andra stycket gäller bara om näringsverksamheten eller den del av närings-

verksamheten som tillgångarna ingår i före beskattningsinträdet har beskattats
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informa-
tionsutbyte som är tillämplig på de aktuella tillgångarna.

24 kap.
1 §
4 I detta kapitel finns bestämmelser om

� vad som avses med ränteutgifter och ränteinkomster i 2�4 §§,
� tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i

inkomstslaget kapital i 5 och 6 §§,

1 Prop. 2020/21:26, bet. 2020/21:SkU10, rskr. 2020/21:78.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2016:1202.
4 Senaste lydelse 2019:1241.

SFS

2020:1072

Publicerad
den

2 december 2020

background image

2

SFS

2020:1072

� partiell fission i 7 §,
� kapitalrabatt på optionslån i 8 §,
� avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skulder i 9 §,
� avdragsrätt för ränteutgifter på vinstandelslån i 10�15 §§,
� avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i vissa icke sam-

arbetsvilliga stater eller jurisdiktioner i 15 a och 15 b §§,

� särskild avdragsbegränsning för ränteutgifter på vissa skulder till före-

tag i intressegemenskap i 16�20 §§,

� avdragsbegränsning för negativa räntenetton i 21�29 §§,
� avdrag för lämnad utdelning i 30 §, och
� skattefria utdelningar i 31�42 §§.
En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag

finns i 15 kap. 4 §.

Avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i vissa icke

samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner
15 a §
5 Med företag avses i 15 b § juridiska personer och svenska handels-
bolag.

15 b §6 Ett företag får inte dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett
företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i en gäl-
lande och offentliggjord förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför
Europeiska unionen som av medlemsstaterna gemensamt har bedömts vara
icke samarbetsvilliga på skatteområdet.

Första stycket gäller bara ränteutgifter som belöper sig på den tid då staten

eller jurisdiktionen är upptagen i förteckningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår, eller i fråga om

svenska handelsbolag räkenskapsår, som börjar efter den 31 december 2020.

3. Bestämmelserna i bilaga 39 a i den nya lydelsen tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

5 Tidigare 15 a § upphävd genom 2019:1241.
6 Tidigare 15 b § upphävd genom 2019:1241.

background image

3

SFS

2020:1072

Bilaga 39 a7

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:
1. Afrika, med undantag av
� Djibouti, Seychellerna och Sankta Helena,
� Ceuta, Egypten, Gabon, Gambia, Ghana, Kap Verde, Komorerna, Kongo
(Kongo-Brazzaville), Liberia, Libyen, Madagaskar, Marocko, Mauritius,
Mayotte, Melilla, Réunion, Rwanda, Sao Tomé och Príncipe, Senegal,
Tanzania och Tunisien, samtliga vad avser inkomst från bank- och finan-
sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty
och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där,
� Madeira vad avser dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan
finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster
av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomst-
skatten där, dels inkomst som är föremål för notional interest deduction och
liknande avdrag, samt
� Kenya och Namibia, båda vad avser dels inkomst från bank- och finan-
sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty
och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund
av att inkomsten inte anses härröra därifrån.
2. Amerika, men bara vad avser
� Amerikas förenta stater, Brasilien, Colombia, Dominikanska Republiken,
Ecuador, Haiti, Honduras, Kanada, Kuba, Mexiko och Venezuela,
� Argentina, Barbados, Chile, Franska Guyana, Guyana, Jamaica, Peru,
Surinam och Uruguay, samtliga med undantag av inkomst från bank- och
finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet,
royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas
med den normala inkomstskatten där,
� Paraguay, med undantag av inkomst från bank- och finansieringsrörelse,
annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra
inkomster av immateriella rättigheter, samt
� Belize, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua och
Panama, samtliga med undantag dels av inkomst från bank- och finan-
sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty
och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där, dels av inkomst som inte beskattas där på grund
av att inkomsten inte anses härröra därifrån.
3. Asien, med undantag av
� Bahrain, Förenade Arabemiraten och Maldiverna,
� Armenien, Azerbajdzjan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Iran, Israel,
Jordanien, Kazakstan, Kina, Libanon, Macao SAR, Nordkorea, Ryssland,
Sydkorea, Tadzjikistan och Thailand, samtliga vad avser inkomst från bank-
och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksam-
het, royalty och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte
beskattas med den normala inkomstskatten där,
� Georgien, Kirgizistan, Mongoliet, Oman, Turkmenistan och Uzbekistan,
samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finan-
siell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av
immateriella rättigheter,

7 Senaste lydelse 2018:1752.

background image

4

SFS

2020:1072

� Cypern och Turkiet, båda vad avser dels inkomst från bank- och finan-
sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty
och andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där, dels inkomst som är föremål för notional
interest deduction och liknande avdrag,
� Brunei Darussalam, Hongkong SAR, Kuwait, Malaysia, Qatar, Singapore
och Syrien, samtliga vad avser dels inkomst från bank- och finansierings-
rörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och
andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där, dels inkomst som inte beskattas där på grund
av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
� Pakistan, vad avser inkomst från annan finansiell verksamhet, royalty och
andra inkomster av immateriella rättigheter, som inte beskattas med den
normala inkomstskatten där, samt
� Julön och Kokosöarna, båda vad avser inkomst från bankverksamhet som
inte beskattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Off-
shore Banking Unit regime.
4. Europa, med undantag av
� Brittiska Kanalöarna, Isle of Man, Malta och Monaco,
� Azerbajdzjan, Frankrike, Grekland, Irland, Kazakstan, Kroatien, Litauen,
Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, San Marino,
Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ukraina, Vitryssland och �sterrike, samtliga
vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verk-
samhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immate-
riella rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
� Andorra, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Estland, Gibraltar, Georgien,
Kosovo, Lettland, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Schweiz och
Ungern, samtliga vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse,
annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra in-
komster av immateriella rättigheter,
� Belgien, Italien, Liechtenstein, Portugal och Turkiet, samtliga vad avser
dels inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksam-
het, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av immateriella
rättigheter, som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, dels in-
komst som är föremål för notional interest deduction och liknande avdrag,
samt
� Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Slovenien,
båda vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell
verksamhet och försäkringsverksamhet, som inte beskattas med den normala
inkomstskatten där.
5. Oceanien, men bara vad avser
� Hawaii, Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, samt
� Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte be-
skattas med den normala inkomstskatten där enligt regler om Offshore
Banking Unit regime.