SFS 2020:1075 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1075.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 24 kap. 27 §, 37 kap. 22 och 26 a §§ samt 40 kap. 1, 10 och 21 §§

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 40 kap. 20 § ska lyda ⬝Begränsningar vid

konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av
relevanta kapitalinstrument⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 11 §, och närmast före

15 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.
Nedskrivning av relevanta kapitalinstrument
11 §
Om den skattskyldige får nedskrivning av relevanta kapital-
instrument utanför resolution enligt 6 kap. lagen (2015:1016) om resolution,
ska det belopp som motsvarar summan av nedskrivningarna av kapital-
instrumenten inte tas upp som intäkt.

24 kap.
27 §
3 Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får ett bestämmande
inflytande över ett annat företag upphör rätten att utnyttja det företagets
kvarstående negativa räntenetton.

Ett företag anses ha ett bestämmande inflytande över ett annat företag, om

företagen efter ägarförändringen tillsammans utgör en koncern av sådant
slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Första stycket gäller inte om det företag som får det bestämmande

inflytandet ingick i samma koncern som företaget med kvarstående negativa
räntenetton redan före ägarförändringen. Första stycket gäller inte heller om

� företaget med kvarstående negativa räntenetton före ägarförändringen

var försatt i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution,

� Riksgäldskontoret har vidtagit en resolutionsåtgärd enligt 12 kap. 1 §

första stycket 2 a, b eller d samma lag som innebär att en ägarförändring sker
och som innefattar rätten att utnyttja kvarstående negativa räntenetton, och

� Europeiska kommissionen vid tidpunkten för ägarförändringen har

funnit att åtgärden är förenlig med artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

1 Prop. 2020/21:19, bet. 2020/21:SkU8, rskr. 2020/21:76.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
3 Senaste lydelse 2018:1206.

SFS

2020:1075

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1075

2

37 kap.
22 §
Bestämmelserna i 21 § gäller inte om det övertagande företaget före
fusionen eller fissionen hade sådant bestämmande inflytande över det
överlåtande företaget som anges i 40 kap. 5 §.

Bestämmelserna i 21 § gäller inte heller om
� det överlåtande företaget före fusionen eller fissionen var försatt i

resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution,

� Riksgäldskontoret har vidtagit en resolutionsåtgärd enligt 12 kap. 1 §

första stycket 2 a, b eller d samma lag som innebär att det överlåtande
företaget upplöses genom fusion eller fission och att beloppsspärren inte ska
tillämpas, och

� Europeiska kommissionen vid tidpunkten för fusionen eller fissionen

har funnit att åtgärden är förenlig med artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

26 a §4 Om det överlåtande företaget har kvarstående negativa räntenetton
enligt 24 kap. 26 § från tidigare beskattningsår, gäller 18 § i fråga om rätt
till avdrag för de kvarstående negativa räntenettona bara om det övertagande
företaget och det överlåtande företaget före fusionen eller fissionen ingick i
samma koncern på det sätt som anges i 24 kap. 27 § andra stycket.

Sådan rätt till avdrag för kvarstående negativa räntenetton gäller också

om

� det överlåtande företaget före fusionen eller fissionen var försatt i

resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution,

� Riksgäldskontoret har vidtagit en resolutionsåtgärd enligt 12 kap. 1 §

första stycket 2 a, b eller d samma lag som innebär att det överlåtande
företaget upplöses genom fusion eller fission och som innefattar rätten till
avdrag för kvarstående negativa räntenetton, och

� Europeiska kommissionen vid tidpunkten för fusionen eller fissionen

har funnit att åtgärden är förenlig med artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

40 kap.
1 §
5 I detta kapitel finns

� en huvudregel i 2 §,
� definitioner i 3�8 §§,
� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott hos

företag efter ägarförändringar i 9�19 §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott vid

konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av
relevanta kapitalinstrument utanför resolution i 20 och 21 §§,

� bestämmelser om begränsningar i rätten till avdrag för underskott efter

överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut i 22 §,

� bestämmelser om avdrag efter ombildningar i 23 §, och
� hänvisningar i 24 §.

10 §6 Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det
bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder en
beloppsspärr och en koncernbidragsspärr.

4 Senaste lydelse 2018:1206.
5 Senaste lydelse 2016:683.
6 Senaste lydelse 2016:683.

background image

SFS

2020:1075

3

Beloppsspärren inträder dock inte om det företag som får det

bestämmande inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget
redan före ägarförändringen. Beloppsspärren inträder inte heller om

� underskottsföretaget före ägarförändringen var försatt i resolution enligt

lagen (2015:1016) om resolution,

� Riksgäldskontoret har vidtagit en resolutionsåtgärd enligt 12 kap. 1 §

första stycket 2 a, b eller d samma lag som innebär att en ägarförändring sker
och att beloppsspärren inte ska tillämpas, och

� Europeiska kommissionen vid tidpunkten för ägarförändringen har

funnit att åtgärden är förenlig med artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Koncernbidragsspärren inträder dock inte om ägarförändringen bara berör

företag som före ägarförändringen ingick i samma koncern som
underskottsföretaget.

21 §7 Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag som den
skattskyldige är delägare i får ackord utan konkurs, skuldsanering eller
F-skuldsanering, ska avdrag för underskott minskas med ett belopp som
motsvarar summan av de skulder i näringsverksamheten som fallit bort
genom ackordet, skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen.

Om den skattskyldige får nedskrivning av relevanta kapitalinstrument

utanför resolution enligt 6 kap. lagen (2015:1016) om resolution, ska avdrag
för underskott minskas med ett belopp som motsvarar summan av
nedskrivningarna av kapitalinstrumenten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den

31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2016:683.