SFS 2020:1080 Förordning om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

SFS2020-1080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om förfarandet vid skattereduktion för installation av

grön teknik

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:1066) om
förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 24 § lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön

teknik i fråga om 2 § andra stycket,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Indrivning av fordran för återbetalning
2 §
Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4�9 §§ indrivnings-
förordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den
betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om
indrivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor

om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande
3 §
Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten
av lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av
grön teknik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1080

Publicerad
den

3 december 2020