SFS 2020:1085 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

SFS2020-1085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2016:836) om elbusspremie1
ska ha följande lydelse.

4 § I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 § får en
elbusspremie ges

1. som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens

kostnad för ersättning som betalas ut i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1370/2007, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommis-

sionens förordning (EU) nr 651/2014, om bidraget ges före utgången av
2023.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2017:1341.

SFS

2020:1085

Publicerad
den

3 december 2020