SFS 2020:1090 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om

statligt stöd till åtgärder för att minska industrins

processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för

negativa utsläpp, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:1319) om statligt stöd
till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthus-
gaser och för negativa utsläpp1, som gäller till utgången av 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med utgången av 2023,
dels att 21 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-
ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och
13 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2023.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2019:544.

SFS

2020:1090

Publicerad
den

3 december 2020