SFS 2020:1091 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:495) om

bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester,

dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:495) om bidrag för
rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, som gäller till utgången av
2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2022,
dels att 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3 § Bidrag får inte ges för åtgärder som

1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan

författning, eller

2. har påbörjats innan beslut om bidrag har fattats.

6 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligt till Naturvårdsverket på det sätt
som myndigheten anvisar och innehålla

1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur

stor andel av kostnaderna som bidrag söks för,

4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av läkemedelsrester och andra

skadliga ämnen från avloppsreningsverk till vattenmiljön kan förväntas
minska på grund av åtgärden,

5. uppgifter om den berörda vattenmiljöns känslighet och status,
6. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och

om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och

7. en upplysning om andra bidrag som sökanden eller någon annan har

sökt eller beviljats och som avser samma bidragsberättigande kostnader.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har

beviljats före utgången av 2022.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

SFS

2020:1091

Publicerad
den

3 december 2020

background image

2

SFS

2020:1091

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)