SFS 2020:1092 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:496) om

statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till

vattenmiljön, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:496) om statligt stöd
för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön, som gäller till ut-
gången av 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2022,
dels att 5 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

5 § Stöd får inte ges till åtgärder enligt 3 § som

1. har påbörjats innan beslut om stöd har fattats,
2. utgörs av informationsinsatser, eller
3. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen

(2008:486).

9 § Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Naturvårdsverket på det sätt
som myndigheten anvisar och innehålla

1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
2. en beskrivning av åtgärden och åtgärdens plats samt dess finansiering,

genomförande och tidsplan,

3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur

stor andel av kostnaderna som stöd söks för,

4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av mikroplaster och andra

föroreningar till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden,

5. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och

om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och

6. en upplysning om andra stöd som sökanden eller någon annan har sökt

eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som
ansökan avser.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2022.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

SFS

2020:1092

Publicerad
den

3 december 2020

background image

2

SFS

2020:1092

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)