SFS 2020:1094 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2020-1094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver1 att 4 kap. 14 § och bilaga 1 och 2 till trafikförord-
ningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap.
14 §
2 Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell
trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter
som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de
avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande
bruttovikter och längdmått inte överskrids:

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn

vid transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.
Om ett treaxligt motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle

får de bruttovikter som anges i första stycket överskridas med den extra vikt
som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte
överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och

internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som

framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/1242.

2 Senaste lydelse 2018:102.

SFS

2020:1094

Publicerad
den

3 december 2020

background image

2

SFS

Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)3


Tabell


över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med

BK1

Avstånd i meter mellan fordonets
eller fordonstågets första och sista
axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

1,0

11,5

1,0 men inte

1,3

16

1,3 men inte

1,8

18

1,8 men inte

2,0

20

2,0 men inte

2,6

21

2,6 men inte

4,4

24

4,4 men inte

4,7

25

4,7 men inte

5,2

26

5,2 men inte

5,4

27

5,4 men inte

5,6

28

5,6 men inte

5,8

29

5,8 men inte

6,0

30

6,0 men inte

6,2

31

6,2 men inte

8,25

32

8,25 men inte

8,5

33

8,5 men inte

8,75

34

8,75 men inte

9,0

35

9,0 men inte

9,25

36

9,25 men inte

9,5

37

9,5 men inte

9,75

38

9,75 men inte

10,0

39

10,0 men inte

10,25

40

10,25 men inte

10,5

41

10,5 men inte

10,75

42

3 Senaste lydelse 2018:256.

2020:1094

background image

3

SFS

Avstånd i meter mellan fordonets
eller fordonstågets första och sista
axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

10,75 men inte

11,0

43

11,0 men inte

11,25

44

11,25 men inte

11,5

45

11,5 men inte

11,75

46

11,75 men inte

12,0

47

12,0 men inte

12,5

48

12,5 men inte

13,0

49

13,0 men inte

13,5

50

13,5 men inte

14,0

51

14,0 men inte

14,5

52

14,5 men inte

15,0

53

15,0 men inte

15,5

54

15,5 men inte

16,0

55

16,0 men inte

16,5

56

16,5 men inte

17,0

57

17,0 men inte

17,5

58

17,5 men inte

18,0

59

18,0 men inte

18,5

60

18,5 men inte

19,0

61

19,0 men inte

19,6

62

19,6 men inte

20,2

63

20,2 och större

64

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett
minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock
följande
Avstånd i meter mellan släpvagnens
första och sista axel eller mellan
dollyns första och påhängsvagnens
sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen

6,6 men inte

6,8

33

2020:1094

background image

4

SFS

Avstånd i meter mellan släpvagnens
första och sista axel eller mellan
dollyns första och påhängsvagnens
sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen

6,8 men inte

7,0

34

7,0 men inte

7,2

35

7,2 men inte

7,6

36

7,6 men inte

7,8

37

7,8 och större

38


Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden
när fordonet

a) har två axlar och inte är en buss

18 ton

b) är en buss och har två axlar

19,5 ton

c) har tre axlar

25 ton

d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmon-
terade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller
om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul
och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton

28 ton

e) är en ledbuss och har tre axlar

28 ton

f) har fyra eller flera axlar

31 ton

g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med
dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig
fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med
dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av
axlarna överstiger 9,5 ton

32 ton


Om ett motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får de brut-
tovikter som anges i a, c och e överskridas med den extra vikt som tekniken
för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas
med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.

2020:1094

background image

5

SFS

Bilaga 2 till trafikförordningen (1998:1276)4


Tabell


över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med

BK2

Avstånd i meter mellan fordonets
eller fordonstågets första och sista
axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

2,0

16,0

2,0 men inte

2,6

20,0

2,6 men inte

4,8

22,0

4,8 men inte

5,0

22,16

5,0 men inte

5,2

22,5

5,2 men inte

5,4

22,84

5,4 men inte

5,6

23,18

5,6 men inte

5,8

23,52

5,8 men inte

6,0

23,86

6,0 men inte

6,2

24,2

6,2 men inte

6,4

24,54

6,4 men inte

6,6

24,88

6,6 men inte

6,8

25,22

6,8 men inte

7,0

25,56

7,0 men inte

7,2

25,9

7,2 men inte

7,4

26,24

7,4 men inte

7,6

26,58

7,6 men inte

7,8

26,92

7,8 men inte

8,0

27,26

8,0 men inte

8,2

27,6

8,2 men inte

8,4

27,94

8,4 men inte

8,6

28,28

8,6 men inte

8,8

28,62

8,8 men inte

9,0

28,96

4 Senaste lydelse 2017:610.

2020:1094

background image

6

SFS

Avstånd i meter mellan fordonets
eller fordonstågets första och sista
axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

9,0 men inte

9,2

29,3

9,2 men inte

9,4

29,64

9,4 men inte

9,6

29,98

9,6 men inte

9,8

30,32

9,8 men inte

10,0

30,66

10,0 men inte

10,2

31,0

10,2 men inte

10,4

31,34

10,4 men inte

10,6

31,68

10,6 men inte

10,8

32,02

10,8 men inte

11,0

32,36

11,0 men inte

11,2

32,7

11,2 men inte

11,4

33,04

11,4 men inte

13,4

38,0

13,4 men inte

13,6

38,04

13,6 men inte

13,8

38,56

13,8 men inte

14,0

39,08

14,0 men inte

14,2

39,6

14,2 men inte

14,4

40,12

14,4 men inte

14,6

40,64

14,6 men inte

14,8

41,16

14,8 men inte

15,0

41,68

15,0 men inte

15,2

42,2

15,2 men inte

15,4

42,72

15,4 men inte

15,6

43,24

15,6 men inte

15,8

43,76

15,8 men inte

16,0

44,28

16,0 men inte

16,2

44,8

16,2 men inte

16,4

45,32

2020:1094

background image

7

SFS

Avstånd i meter mellan fordonets
eller fordonstågets första och sista
axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

16,4 men inte

16,6

45,84

16,6 men inte

16,8

46,36

16,8 men inte

17,0

46,88

17,0 men inte

17,2

47,4

17,2 men inte

17,4

47,92

17,4 men inte

17,6

48,44

17,6 men inte

17,8

48,96

17,8 men inte

18,0

49,48

18,0 men inte

18,2

50,0

18,2 men inte

18,4

50,52

18,4 men inte

18,5

51,04

18,5 och större

51,40


Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden
när fordonet

a) har två axlar och inte är en buss

18 ton

b) är en buss och har två axlar

19,5 ton


Om ett motordrivet fordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får
den bruttovikt som anges i a överskridas med den extra vikt som tekniken
för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas
med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.

2020:1094