SFS 2020:1095 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS2020-1095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:651) om

vägtrafikdefinitioner

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver1 att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-
tioner ska ha följande lydelse.

2 §2 Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i
den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Utryckningsfordon

Fordon som i vägtrafikregistret är
upptaget som utryckningsfordon.

Utsläppsfri drift

Drift av fordon utan förbrännings-
motor eller med en förbränningsmotor
som släpper ut
1. mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt
i enlighet med förordning (EG)
nr 595/2009 och EU-förordningar
som har antagits med stöd av den
förordningen, eller
2. mindre än 1 g CO2/km, fastställt i
enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 715/2007
och EU-förordningar som har antagits
med stöd av den förordningen.

Väg

1. En sådan väg, gata, torg och annan
led eller plats som allmänt används
för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykel-
trafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg
enligt 1 eller 2.

1 Jfr rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och

internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som

framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/1242.

2 Senaste lydelse 2020:843.

SFS

2020:1095

Publicerad
den

3 december 2020

background image

2

SFS

2020:1095

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)