SFS 2020:1098 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2020-1098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver i fråga om patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369)

dels att 4 kap. 1 § och 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 6 § och 4 kap. 1 a §, och

närmast före 3 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
Praktisk tjänstgöring som krav för läkarlegitimation
6 §
1 Bestämmelserna om praktisk tjänstgöring som krav för läkarlegitima-
tion i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) i
lydelsen före den 1 juli 2021 gäller fortfarande för den som har

1. avlagt läkarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019, eller

2. fått beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra allmäntjänstgöring som

krav för läkarlegitimation.

4 kap.
1 §
2 För att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han
eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
föreskrivs för specialistkompetensen genom att genomgå specialiserings-
tjänstgöring under minst fem år och sex månader.

Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring som

läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbild-
ning. Specialiseringstjänstgöringen ska inledas med bastjänstgöring under
minst sex månader.

Bastjänstgöring ska endast behöva genomföras en gång och behöver inte

upprepas vid ytterligare specialisering.

I specialiseringstjänstgöringen får meriter från utbildning som ligger till

grund för en tidigare specialistkompetens eller från utbildning på forskar-
nivå tillgodoräknas. I bastjänstgöringen får även meriter från annan relevant
utbildning och andra relevanta kunskaper och färdigheter tillgodoräknas.

1 a § Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring.

1 Tidigare 3 kap. 6 § upphävd genom 2012:315.

2 Senaste lydelse 2016:161.

SFS

2020:1098

Publicerad
den

8 december 2020

background image

2

SFS

2020:1098

8 kap.
1 §
3 Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförord-

ningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

Kiropraktor, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso-
och sjukvårdskurator, logoped, läkare, optiker, ortoped-
ingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhus-
fysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den som har fullgjort praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) i enlig-

het med de krav som anges i 3 kap. 5 § får även i fortsättningen uppnå
specialistkompetens enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

3. Den som före ikraftträdandet har påbörjat men inte slutfört specialise-

ringstjänstgöring får även i fortsättningen uppnå specialistkompetens enligt
bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

4. För den som har fullgjort praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) för

läkarlegitimation gäller bestämmelserna om avgifter i 8 kap. 1 § i den äldre
lydelsen.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2019:170.