SFS 2020:1099 Förordning om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

SFS2020-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att det i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
ska införas en ny paragraf, 5 kap. 14 a §, och närmast före 5 kap. 14 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Möjlighet till anställning i regionerna för läkares allmäntjänstgöring
14 a §
Bestämmelserna om möjlighet till anställning i regionerna för
läkares allmäntjänstgöring i 10 kap. 5 § första stycket hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30) i lydelsen före den 1 juli 2021 gäller fortfarande för den som

1. har avlagt läkarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019, eller

2. är läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:1099

Publicerad
den

8 december 2020