SFS 2020:1100 Förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS2020-1100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion

för Inspektionen för strategiska produkter

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 6�8 §§ och rubriken närmast före 7 §
förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter ska ha följande lydelse.

2 §1 Inspektionen ska

1. förmedla sådan information om kontroll av krigsmateriel, produkter

med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd som Sverige har
åtagit sig att tillhandahålla som medlem i Europeiska unionen och de
multilaterala exportkontrollregimerna,

2. delta i informations- och erfarenhetsutbyte och annat samarbete inom

ramen för internationella överenskommelser om exportkontroll och i det
europeiska samarbetet, och i detta arbete

a) bevaka andra länders avslag på tillståndsansökningar,
b) informera Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och

övriga medlemsstater i Europeiska unionen samt berörda internationella
organ om avslag på svenska ansökningar om tillstånd, och

c) genomföra konsultationer enligt rådets gemensamma ståndpunkt

2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma
regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel,

3. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i övrigt följer

av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och följa de tillämpnings-
bestämmelser som Europeiska unionens medlemsstater kommit överens om,
och

4. ge stöd till Regeringskansliets deltagande, och på uppdrag av

Regeringskansliet delta, i Europeiska unionens rådsarbetsgrupper,
Europeiska kommissionens arbetsgrupper, de internationella exportkontroll-
regimernas arbete och annat bilateralt och internationellt samarbete på
exportkontrollområdet.

3 § Inspektionen ska varje år senast den 15 februari till regeringen lämna
dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra
strategiska produkter under det föregående kalenderåret, dels en beskrivning
av viktiga tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Inspektionen ska vidare årligen lämna underlag till Regeringskansliet

(Utrikesdepartementet) om den svenska exporten av krigsmateriel för

1 Senaste lydelse 2014:1557.

Publicerad

SFS

SFS

2020:1100

Publicerad
dden

en

8 december 2020

background image

SFS

2020:1100

2

rapportering till Förenta nationerna, Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa och sekretariatet för FN:s vapenhandelsfördrag.

6 §2 Inspektionen får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till
inspektionens kärnverksamhet inom ramen för de uppgifter och
verksamhetsområden som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

Samverkan
7 §
Inspektionen ska samverka med berörda myndigheter om materiel-
säkerhet, känsliga teknologier och utländska direktinvesteringar.

8 § Inspektionen ska

1. informera allmänheten, universitet och högskolor samt andra

forskningsinstitutioner om sin verksamhet och om det gällande regelverket
för verksamheten, och

2. upprätthålla kontakter med relevanta företag, universitet och högskolor

i syfte att informera om riskerna med spridning av känsliga teknologier.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Utrikesdepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.