SFS 2020:1101 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

SFS2020-1101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver1 att 4 kap. 8 § presstödsförordningen (1990:524)2
ska ha följande lydelse.

4 kap.
8 §
3 Distributionsstöd lämnas årligen med 20 öre per exemplar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88.
2 Förordningen omtryckt 1996:1607.
3 Senaste lydelse 2018:1729.

SFS

2020:1101

Publicerad
den

8 december 2020